1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0007/2018-1
Datum: 6.12.2018

VABILO

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
1. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 13. decembra 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rogatec (gradivo priloženo)
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov občinskih svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Martin Mikolič, l.r.
ŽUPAN