13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 15. junija 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0011/2021-1
Datum: 15. 6. 2021

 

V A B I L O
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),
sklicujem

13. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC
Seja bo v TOREK, 22. junija 2021, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:
1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15. 4. 2021 (gradivo priloženo)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15. 4. 2021 (gradivo priloženo)
3. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (gradivo I del, II del, III del, IV del, V del, VI del)
4. Predlogi sklepov o imenovanju:
– nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec,
– nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec in
– člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo I del, II del)
6. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (gradivo I del, II del)
7. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2021 (gradivo priloženo)
8. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022 in o potrditvi fleksibilnega normativa (gradivo priloženo)
9. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2021 (gradivo priloženo)
10. Predlog Sklepa o mnenju Občine Rogatec k osnutkom pokrajinske zakonodaje (gradivo I del, II del, III del)
11. Pobude in vprašanja
12. Razno (gradivo priloženo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN