5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 12. junija 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0014/2023-1
Datum: 12.6.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem

5. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v PONEDELJEK, 19. junija 2023, ob 16.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2023 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2023 (gradivo priloženo)

3. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2023/2024 in o potrditvi fleksibilnega normativa (gradivo I. del, II. del, III. del)

4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec, od 1.7.2023 (gradivo I. del, II. del)

5. Predlog Sklepa o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (spremembe št. 1) (gradivo priloženo)

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2023 (gradivo I. del, II. del)

8. Pobude in vprašanja

9. Razno (gradivo priloženo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN