6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 20. oktobra 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0019/2023-1
Datum: 19.10.2023

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem 6. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v ČETRTEK, 26. oktobra 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.6.2023 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.8.2023 (gradivo: I. del, II. del)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.6.2023 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.8.2023 (gradivo: I. del, II. del)
3. Seznanitev s stanjem projekta umeščanja vetrne elektrarne Rogatec (gradivo)
4. Poročilo o delu koncesionarja Gekott d.o.o. za leto 2022 (gradivo: I. del, II. del)
5. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo: I. del, II. del)
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, 1. obravnava (gradivo: I. del, II. del, III. del)
7. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla (gradivo)
8. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo)
9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 3636 (775-del, 1215/2-del, 804/2-del, 803/4-del, k.o. DONAČKA GORA – 1175) (gradivo)
10. Pobude in vprašanja
11. Razno 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN

VABILO-OBVESTILO