6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 23. oktobra 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0008/2019-1
Datum: 21.10.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),
sklicujem
6. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 29. oktobra 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.8.2019 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3.9.2019 (gradivo I. del, II. del, III. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.8.2019 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3.9.2019 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava (gradovo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

5. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla (gradivo priloženo)

6. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019 (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)

8. Informacija o pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn Rogatec (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2019, s področja (gradivo priloženo):
– športa,
– socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec in
– kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN