6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Objavljeno: 1. julija 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 0070-0004/2015-1

Datum: 29.6.2015

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

6. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v TOREK, 7. JULIJA 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.03.2015 in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
  08.04.2015
   
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.03.2015 in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
  08.04.2015
   (gradivo priloženo)
 3. Predlogi sklepov o imenovanju:

–        Občinske volilne komisije Občine Rogatec

–        Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

–        Sosveta za varnost (gradivo priloženo)

 1. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 2. Predlog Odloka o spremembah in  dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi      organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva      občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 5. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 – 2020     (gradivo priloženo)
 6. Predlog sklepa o določitvi fleksibilnega normativa in o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2015/2016 (gradivo priloženo)
 7. Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2015 med področji proračunske porabe gradivo priloženo
 8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2015 (gradivo priloženo)
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2015, s področja:  gradivo priloženo

–       socialnih in humanitarnih dejavnosti,

–       turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,

–       športa in

–       kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

  Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

       ŽUPAN