7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 15. decembra 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0021/2023-1
Datum: 14.12.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
7. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 21. decembra 2023, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.10.2023 (gradivo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.10.2023 (gradivo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Rogatec, 2. obravnava (gradivo I. del,II. del)

5. Predlog Strategije za mlade Občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 – 2026 (gradivo I. del, II. del)

6. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2024 (gradivo I. del, II. del)

7. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina (gradivo)

8. Pobude in vprašanja

9. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN