8. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 26. avgusta 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0013/2022-1
Datum: 26.8.2022

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)
sklicujem

8. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC
Seja bo v TOREK, 30. AVGUSTA 2022, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2022 (gradivo priloženo)

2. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (gradivo priloženo)

3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

4. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN