8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 16. januarja 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0001/2020-1
Datum: 16.1.2020

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
8. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 23. januarja 2020, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2. obravnava (gradivo I. del, II del)

5. Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020 (gradivo priloženo)

6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

7. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina (gradivo priloženo)

8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2019 (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN