8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 18. januarja 2024

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0001/2024-1

Datum: 18.1.2024

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v ČETRTEK, 25. januarja 2024, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 21.12.2023 (gradivo)
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 21.12.2023 (gradivo)
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)
  4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, 2. obravnava (gradivo I. del, II.del)
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del)
  6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 3853 (parc. št. 401 – del, 404 – del k.o. TRLIČNO – 1176) (gradivo I. del, II. del)
  7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2023 (gradivo I. del, II. del)
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r., ŽUPAN