8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 26. novembra 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0007/2015-1

Datum: 24.11.2015

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC.

Seja bo v TOREK, 1. DECEMBRA 2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 2.9.2015 in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 28.10.2015 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 2.9.2015 in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 28.10.2015 (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem«, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 – tekstualnega dela odloka (10. in 11. člena), 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 5. Predlog sklepa o soglasju Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec k najemu kratkoročnega kredita (gradivo priloženo)
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2016-2019 (gradivo priloženo)
 7. Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2015 med področji proračunske porabe gradivo priloženo
 8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2016 gradivo priloženo
 9. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini Rogatec v letu 2016 (gradivo priloženo)
 10. Pobude in vprašanja 
 11. Razno (gradivo priloženo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN