9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 5. junija 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0015/2020-1
Datum: 4.6.2020

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
9. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 11. junija 2020, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020 in 1. dopisne seje, z dne 15.4.2020 (gradivo I. del, II. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020 in 1. dopisne seje, z dne 15.4.2020 (gradivo I. del, II. del)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2019, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2019 (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del, V. del)

5. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice Rogaška Slatina (gradivo priloženo)

6. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2020 (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra (gradivo priloženo)

8. Pobude in vprašanja

9. Razno (gradivo priloženo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN