9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 12. aprila 2024

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0008/2024-1
Datum: 11.4.2024

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
9. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 18. aprila 2024, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.1.2024 in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.2.2024 (gradivo I del, II del )

2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.1.2024 in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.2.2024 (gradivo I. del, II. del)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2023, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del, V. del, VI. del, VII. del)

4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2023 (gradivo I. del, II. del)

5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (gradivo I. del, gradivo II. del)

6. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo)

7. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024 (gradivo)

8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 3996 na parc. št. 941/1-del, 941/3-del k.o. TRLIČNO – 1176 (gradivo I. del, II. del)

9. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture II (gradivo)

10. Mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec (gradivo)

11. Predlog člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina (gradivo)

12. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2023 (gradivo)

13. Pobude in vprašanja

14. Razno (gradivo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN