9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 17. februarja 2016

 

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2016-1
Datum: 15.2.2016

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sklicujem
9. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 23. FEBRUARJA 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.12.2015 (gradivo 1. točka I, gradivo 1. točka II)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.12.2015 (gradivo 2. točka I, gradivo 2. točka II)

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. obravnava (gradivo 3. točka I, gradivo 3. točka II)

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava (gradivo 4. točka)

5. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo 5. točka; na sejo je vabljena kandidatka za direktorico, ga. Irena Nunčič)

6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2015 gradivo 6. točka

7. Pobude in vprašanja

8. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN