Arhiv zaključenih javnih naročil

Objavljeno: 31. oktobra 2012

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST V OBČINI ROGATEC

RAZPISNA DOKUMENTACIJA [Adobe PDF]

 


Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
PROJEKT ZA IZVEDBO, LINEAL D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3, 2000 MARIBOR, APRIL 2011

 

 


Prevoz šolskih otrok v Občini Rogatec v šol. letu 2011/2012

 


Vzdrževalna dela na občinskih cestah

 


Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo

 

 


Prevoz šolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2010/2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA [Adobe PDF]

 


Izgradnja spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu

RAZPISNA DOKUMETNACIJA – JZP

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – OBRAZCI

PZI dokumentacija

 Predmet javno zasebnega partnerstva

  1. 1.     PZI 407308 mapa 0; v pdf.
  2. 2.     PZI  407308 tehnično poročilo mapa1; v pdf.
  3. 3.     Načrt arhitekture; v pdf.
  4. 4.     priloga LASTNIŠTVO PRITLIČJE; v pdf.
  5. 5.     priloga LASTNIŠTVO NADSTROPJE; v pdf.
  6. 6.     Popisi nogometni objekt-skupno; excel
  7. 7.     Popisi nogometni objekt-privat; excel
  8. 8.     Popisi nogometni objekt-občina; excel

V vednost ponudniku:

Upoštevajoč, da gre za izvedbo 1. faze (samo objekt brez tribun):

ELEKTRO INSTALACIJE:

 1. 1.      Popisi NK Rogatec el.inst..xls
 2. 2.      Načrti el.inst.pdf;
 3. 3.      Tehnično poročilo;
 4. 4.      Izračun Siteco;
 5. 5.      Sheme;

 

STROJNE INSTALACIJE;

 1. 1.      Popis NK Rogatec str. inst
 2. 2.      Shema kotlovnice
 3. 3.      Tloris nadstropja – ogrevanje
 4. 4.      Tloris pritličja – ogrevanje
 5. 5.      Tloris pritličja – vodovod
 6. 6.      Shema – vodovod
 7. 7.      Tloris nadstropja – vodovod.
 8. 8.      Tloris nadstropje – prezračevanje
 9. 9.      Tloris pritličja – prezračevanje

 POPISI DEL

 

 


VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 


GOSPODARSKO POSLOPJE GRAŠČINE STRMOL-PRISTAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL 
01-PRISTAVA-PREDRAČUN- 1.FAZA 
02-PRISTAVA-PREDRAČUN- 2.FAZA 
03-PRISTAVA-PREDRAČUN- 3.FAZA 
04-PRISTAVA-PREDRAČUN-SKUP_REKAPITULACIJA

PROJEKT ZA IZVEDBO

PRISTAVA ARHITEKTURA 
00-SHEMA FAZ
01-TEMELJI-PRITLIČJE 
02-NADSTROPJE-MANSARDA 
03-STREHA-VZDOLŽNI PREREZ
04-PREREZA-V FASADA 
05-FASADE-STOPNIŠČE
06-OKNA-VRATA
07-NOTRANJE STENE
08-DETAJL FRČADE
0300-A-OSNOVNI PODATKI O NAČRTU-ARHITEKTURE

PRISTAVA ZUNANJA UREDITEV
1.1 OSNOVNI PODATKI O NAČRTU-ZUNANJA UREDITEV
01- Načrt zakoličbe
02-Situacija ureditve
03-Situacija odvodnjavanja
04-Situacija komunale
05-Prečni-normalni
06-Detalji

PRISTAVA ELEKTROINSTALACIJE
00-1300-09-PRISTAVA STRMOL-ELEKTRIKA
01-PRITLIČJE-NADSTROPJE
02-MANSARDA-STREHA
03-FASADE
04-RAZDELILCI
05-SHEME
06-SITUACIJA
07-NN_TEKST
08-NN
09-NN

PRISTAVA STROJNE INSTALACIJE
00-1300-09-PRISTAVA-STROJNE
01-VODOVOD-PRITLIČJE-NADSTROPJE-MANSARDA
02-OGREVANJE-PRITLIČJE-NADSTROPJE
03-PREZRAČEVANJE

SHEMA OKEN IN VRAT
SHEMA ZUNANJE OGRAJE
SHEMA NOTRANJIH VRAT
ZADRŽEVALNI BAZEN
KAPNI VENEC

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 


Preureditev vodooskrbe (Hum na Sutli-HR) v občini Rogatec – izgradnja vodohrana 250m3, vodohrana 25m3, črpališča ter pripadajočih cevovodov

Popravek razpisne dokumentacije (podaljšanje roka za oddajo ponudb in roka javnega odpiranja ponudb)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL 
CEVOVODI
VODOHRAN 25 m3
VODOHRAN 250 m3
ČRPALIŠČE

– TEHNIČNO POROČILO 
– CEVOVOD 1 LOG
– CEVOVOD 2 LOG
– CEVOVOD 3 LOG
– CEVOVOD 4 LOG 
– VODOHRAN 250 m3 SITUACIJA CEVOVODA

 


Posodobitev mejnih lokalnih cest v občini Rogatec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA [Adobe PDF]

POPIS DEL [MS Excel]

– POTEK CEST 1 [JPG]
– POTEK CEST 2 [JPG]
– POTEK CEST 3 [JPG]


ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ROGATEC

RAZPISNA DOKUMENTACIJA [Adobe PDF]

 


Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika (Ur. l . št. 57, 29.6.2007)

Dokumentacija


Izdelava projektne dokumentacije za komunalno ureditev poslovne cone P3 – Rogatec (Ur.l. RS, št. 43/06 in 46/06)

Razpisna dokumentacija


Razpisna dokumentacija za projekt – KANALIZACIJA ROGATEC – I. Faza (prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor “A”)

Razpisna dokumentacija – kanalizacija Rogatec
Popisi del – kanalizacija Rogatec
Situacija kanalizacije
Vprašanja in odgovori

9.6 Risbe
9611_PREGLEDNA SITUACIJA
9612_ZBIRNA KOMUNALNA KARTA
9613_SITUACIJA KANALIZACIJE
9614_HIDRAVLIČNA SITUACIJA R-2 Z PRISPEVNIMI POVRŠINAMI
9615_SITUACIJA Z PRIKAZOM VPLIVOV NA OKOLJE
9621_F-kanal_1
9622_F-kanal_2
9623_F-kanal_3
9624_F-kanal_4
9625_F-kanal_5
9626_F-kanal_6
9627_F-kanal_7
9628_RAZBREMENILNI KANAL
9629_F-kanal_1.1
9641_DETAJL KRIŽANJA STRUGE DRAGANJE
9642_PODOLZNI PROFIL STRUGE NA MESTU PREČKANJA
9643_SITUACIJA VODOTOKA V OBMOČJU KRIZANJA
9644_RAZBREMENILNIK_R-2 Z PREVEZAVO NA KOLEKTOR
9651_RAZBREMENILNIK
9652_TIPSKI REVIZIJSKI JAŠEK
9653_DETAJL IZTOČNE GLAVE
9653_DETAJL IZTOČNE GLAVE-Model
DOPOLNITEV TEH.POROČILA

 


Izvedba nadomestne gradnje in izvedba arhitekturnega natečaja za projektiranje PGD, PZI – Športna dovarana Rogatec

Idejni projekt

Načrti

Razpisna dokumentacija – Športna dvorana Rogatec

Geotehnično poročilo

Popravek razpisne dokumentacije – Športna dvorana Rogatec

OBR-8

Dodatna pojasnila glede projektiranja športne dvorane

Skica in skica 2

Skica (dwg)

Vprašanja in odgovori

Popravek projektne naloge

 


Izdelava občinskega prostorskega načrta občine Rogatec

Dokumentacija


PROJEKTIRANJE PGD, PZI IN IZVEDBA NADOMESTNE GRADNJE– ŠPORTNA DVORANA ROGATEC

Razpisna dokumentacija

Popravek razpisne dokumentacije in dodatne obrazložitve

Idejni projekt

Načrti

Geotehnično poročilo

Skica in skica 2

Skica (dwg)

Novi OBR-6

Vprašanja in odgovori

 


KANALIZACIJA ROGATEC – II. FAZA – Podaljšanje obstoječega kolektorja A in nadgradnja z zbirnimi kanali

Razpisna dokumentacija

Popis del

Vodilna mapa – PZI

Drugi gradbeni načrt – PZI

Slike DETALJII252502I252505I252506KRIŽANJA Z VODOTOKOMSITUACIJA KAN. 3.12.07SITUACIJA KATASTER 3.12.07

 


KANALIZACIJA ROGATEC – II. FAZA – Podaljšanje obstoječega kolektorja A in nadgradnja z zbirnimi kanali

Razpisna dokumentacija

Popis del

Vodilna mapa – PZI

Drugi gradbeni načrt – PZI

Slike DETALJII252502I252505I252506KRIŽANJA Z VODOTOKOMSITUACIJA KAN. 3.12.07SITUACIJA KATASTER 3.12.07

 


GOSPODARSKO POSLOPJE GRAŠČINE STRMOL-PRISTAVA

Razpisna dokumentacija

Dopolnitev razpisne dokumentacije

POPIS DEL-PRISTAVA

PZI-ARHITEKTURA

ARHITEKTURA-RISBE

PZI-ZUNANJA UREDITEV

ZUNANJA UREDITEV-RISBE

PZI-STROJNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE-RISBE

PZI-ELEKTRO INSTALACIJE

ELEKTROINSTALACIJE-RISBE

PZI-GRADBENE KONSTRUKCIJE

GRADBENE KONSTRUKCIJE-RISBE

FOTOGRAFIJE PRISTAVE GRAŠČINE STROMOL

 


PREVOZ ŠOLSKIH OTROK V OBČINI ROGATEC V ŠOLSKIH LETIH 2008/2009 IN 2009/2010

Razpisna dokumentacija

 


ŠPORTNA DVORANA ROGATEC – OPREMA

Razpisna dokumentacija

Popis del

Grafike

Vprašanja in odgovori

 


VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH

Razpisna dokumentacija