Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na naslovu Trg 8, Rogatec, v najem

Javno zbiranje ponudb

OBRAZEC Priloga 1

Skoraj nič-energijski vrtec v Rogatcu je načrtovan kot pritličen prizidek k obstoječemu objektu OŠ Rogatec, s 6 oddelki, razdelilno kuhinjo in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. Stavba bo zelo visoko energetsko učinkovita, oziroma bo potrebovala zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer bo potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem.

Oblikovanje objekta sledi oblikovanju obstoječega objekta. Južni del objekta je namenjen 6 igralnicam, severni del objekta je namenjen prostorom za dodatne dejavnosti, garderobam in servisnim prostorom (sanitarije, skladišča). V zahodnem, pravokotno postavljenem traktu, so umeščeni prostori razdelilne kuhinje, uprave ter tehnični prostori. Vezni hodnik je hkrati povezovalni hodnik do šole in hkrati povezava do igrišča. Bruto zazidana površina objekta znaša 1008,43 m2. Za prvo starostno obdobje (1-3 leta) je predvidena 1 igralnica, za kombinirani oddelek (od 3-5 let) so predvidene 3 igralnice, za drugo starostno obdobje (3-6 let) sta predvideni 2 igralnici.

Južna fasada, kamor se odpirajo igralnice, je večinoma zastekljena, streha na južni strani objekta pa je previsna in tvori napušče ter pokrite terase pred igralnicami. Zunanje površine so urejene pred igralnicami, katere imajo direktne izhode na igrišče.

Vrednost celotne investicije, in sicer izdelave projektne dokumentacije, izvedbe gradbeno-obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij, nabave opreme, ureditve okolice in nadzora, znaša cca 2.250.000,00 EUR.

Občina je za nameravano investicijo pridobila sredstva iz prijav na javnih pozivih in razpisih, in sicer iz uspešne prijave na Javni poziv Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, sredstva v višini 387.316,00 EUR, ter prijave na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sredstva v višini 917.176,70 EUR. Manjkajoča sredstva bo občina zagotovila z lastnimi sredstvi in najemom kredita.

Projektno dokumentacijo je izdelalo projektivno podjetje MODULAR ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana.  Izbran izvajalec  del je LESNINA MG OPREMA d.d., Ljubljana.  Predviden pričetek del je junij 2021  in dokončanje del julij 2022.

 

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Obrazci v Wordu

 

Sklep komisija

 

20. decembra 2017 je generalna skupščina združenih narodov v New Yorku, na pobudo Slovenije, 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. Razglasitev je za R. Slovenijo pomenila pomembno diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje SDČ.

Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne organizacije in različna združenja po celem svetu. Glavne aktivnosti povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen vzpostavila delovanje spletne strani www.worldbeeday.org na kateri so zbrane koristne informacije povezane s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.

Tudi v letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, da so informacije čim bolj dosegljive širši javnosti.

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:

 1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni!
 2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
 3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:

 • Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS)
 • V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline.
 • Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
 • Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
 • Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
 • Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
 • Moralna podpora čebelarjem.
 • Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel.
 • Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
 • Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

 

Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj zdravem okolju!

 

Dr. Peter Kozmus

Podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia

 

VABILO

 SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»Kako pridobiti in zadržati stranke«.  

 

Seminar bo izveden v sredo, 12. maja 2021, z začetkom ob 8.30 uri.

 

Udeleženci se boste naučili sistematično oceniti in voditi prodajna pogajanja v treh korakih, skladno s komunikacijsko – psihološko osnovo. Spoznali boste potrebe in želje posamezne stranke, se naučili aktivnega poslušanja in pravilne uporabe kraljevske tehnike vprašanj, pridobili znanje o tehnikah argumentiranja in končnih rešitev.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo štiri pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec seminarja: KHD skupina d. o. o. – Andrej Zalokar, svetovalec, poslovni trener in coach za področje prodaje, komunikacije in vodenje ljudi.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 8.30 in 11.45.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko povezave: https://forms.gle/WD7QSdqxvFC55s7g7.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 10. maja 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Vabilo na spletni seminar Kako pridobiti in zadržati stranke

 

POSAMEZNIK/OBČAN, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA pošlje  izpolnjen obrazec “pripombe oz. predlogi posameznikov” po elektronski pošti na e-naslov Občine Rogatec, obcina@rogatec.si   najkasneje do 13.5.2021)

obrazložitev

osnutek Odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč,…so le nekateri od razlogov, zaradi katerih je Čebelarska zveza Slovenije, kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo«,   leta 2014 skupaj s partnerji, začela s spodbujanjem setve medovite ajde.  Ajda je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in ne potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva tudi k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti plevelom.

Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne partnerje. Sodelovali so  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole in ostali partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kmetijske površine posejane z ajdo povečale iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske površine, posejane z ajdo v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli so prikazani podatki po letih.

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je dovolj toplo za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju sejana ajda do spravila potrebuje od 11 do 12 tednov. Setev ajde kot glavnega posevka se še posebej priporoča za območja, ki jih pogosto prizadene suša. Strniščna ajda se seje po spravilu ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do 25. julija. Cveti v avgustu ali septembru, ko v naravi začne primanjkovati hrane za čebele. Za čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so Darja, Čebelica in Črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer predhodne poljščine niso bile premočno gnojene z dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s pridelavo ajde najdete v publikaciji Tehnologija pridelave ajde, ki so jo pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji pomembno prispevala k povečanju setve ajde, spodbudila sodelovanje med čebelarji in kmeti ter posredno vplivala na pridelavo tako zaželene domače, slovenske ajde. Z vključevanjem kulinarike smo obudili tradicionalne jedi iz ajde in navdihnili sodobne kuharske mojstre ter povečali pridelavo ajdovega medu.

Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so sončnice, buče in facelije.

Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave in čebel!

 Nataša Klemenčič Štrukelj

Čebelarska zveza Slovenije

www.czs.si

 

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajajo raziskavo, s katero želijo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato vas prosijo, da njim z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/ven-za-zdravje.

Anketa je anonimna in namenjena starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 12 minut.

V ponedeljek, 19. aprila 2021, je Rogatec obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Z županom Martinom Mikoličem in direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordano Drimel je podpisal sporazum o gradnji dislocirane enote doma za starostnike.

 

 

Zapisnik 11. redne seje