JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilni naprav na območju Občine Rogatec v letu 2023

Javni razpis

Vloga

Sklep komisija

 

JAVNI RAZPIS
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA,VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (VLOGA,VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (VLOGA I in VLOGA II, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
Sklep-komisija

JAVNI RAZPIS

Vloga

Vzorec pogodbe

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb.
Za sredstva lahko zaprosijo:
– majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
– fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.
Upravičenci lahko pridobijo subvencijo v višini 1.700,00 EUR. Pogoj za pridobitev je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 3 leta.
Rok za prijavo je odprt do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2023.

Javni razpis
Razpisna dokumentacija
Sklep komisija

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Obrazci v Wordu

 

Sklep- komisija

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ROGATEC V LETU 2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

OBRAZCI-word

OBRAZCI – excel

Sklep – komisija

 

Vabilo – opis in program predavanja

Namera

OBRAZEC Priloga 1

Vabljeni k sodelovanju na literarnem in likovnem natečaju ob 25. Likofu na taberhi!

Izdelke lahko oddate od 6. 3. 2023 do vključno 5. 5. 2023, vsi avtorji lahko sodelujete hkrati na literarnem in likovnem delu natečaja, v obojem z neomejenim številom izdelkov.
Možno je sodelovati tudi s skupinskimi izdelki.

Razstava vseh prejetih izdelkov bo na Dvorcu Strmol, z otvoritvijo 18. 5. 2023.
Na likovnem in literarnem področju imate popolnoma prosto izbiro forme, načina, tehnike izražanja. Za rdečo nit ustvarjanja pa se oprite na prireditev Likof na taberhi v Muzeju na prostem Rogatec (22. 7. 2023 se bo odvila že 25. tovrstna prireditev) in delovna opravila nekoč.
Starostne kategorije sodelovanja so:
-predšolski otroci*,
-osnovnošolski otroci 1. triada*,
-osnovnošolski otroci 2. triada*,
-osnovnošolski otroci 3. triada*,
-mladi do vključno 30 let starosti,
-vsi od vključno 31 let starosti navzgor.

Vaše izdelke lahko po predhodni najavi oddate na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6 (za vse dodatne informacije in dogovore o prevzemu se obrnite na elektronski naslov: anamarija.tepes@rogatec.si).
Vsak izdelek mora imeti priložen ustrezen obrazec s podatki o avtorju in izdelku. Obrazce najdete na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ali pa jih prevzamete na sedežu institucije (Pot k ribniku 6).

Veselimo se vaših prispevkov!

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec & Občina Rogatec

*Predšolski in osnovnošolski otroci, ki ne obiskujejo VIZ OŠ Rogatec, vendar živijo v občini Rogatec, so prav tako povabljeni k sodelovanju v primerni starostni kategoriji. Za več informacij se obrnite na zgoraj omenjen elektronski naslov.

Obrazci, natečaj ob 25. Likofu na taberhi

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0004/2023-1

Datum: 23.2.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 

sklicujem 3. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v ČETRTEK, 2. marca 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 26.1.2023 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 26.1.2023 (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)
 4. Predlog sklepov o imenovanju:
  • predstavnice Občine Rogatec v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje
  • članice skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
  • članice Sveta zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot predstavnice občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec (gradivo priloženo)
 5. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec (gradivo I. del, II. del)
 1. Pobude in vprašanja
 1. Razno (gradivo priloženo)

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.

ŽUPAN