LOKALNE VOLITVE 20. november 2022

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rogatec

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Rogatec obvešča, da bo predčasno glasovanje za župana, člane občinskega sveta in člane krajevnih skupnosti, potekalo v sredo, 16. novembra 2022 in v četrtek, 17. novembra 2022, med 7.00 in 19. uro, v sejni sobi Občine Rogatec.

 

JAVNA OBJAVA POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA, LIST KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN KANDIDATUR ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Glasovanje na domu:

Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci), ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022 sporočijo občinski volilni komisiji (v nadaljevanju: ObVK), da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje na domu

Glasovanje po pošti:

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in invalidi, lahko najkasneje do srede, 9. novembra 2022 sporočijo ObVK, da želijo glasovati po pošti.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo ObVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki jim je bila po sredi, 9. novembra 2022, nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo ObvK najpozneje do 14. novembra 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje po posti

KANDIDATI ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

KS-4 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidate/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LLV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

LV-1 – Podpora kandidaturi za župana

LV-2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-3- OBVESTILO o organizatorju volilne kampanje

 

PREDPISI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Kvote obeh spolov pri kandidiranju

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov – USMERITVE

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 20. novembra 2022

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

 • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • Telefon:03 812 10 02 (Maja Kampoš Čuček, tajnica občinske volilne komisije)
 • Elektronski naslov:maja.kampos@rogatec.si

 

Občina Rogatec obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izvajanja vzdrževalnih del na lokalni cesti Log – Hustič, od odcepa ceste JP859481-Most Glažuta  do odcepa ceste JP858361-Kobale, dne 11.8.2022 od 6.00-15.00 ure popolna zapora ceste. Obvoz je urejen po cesti JP 858371-Cerije ter GC Cerije ( Novak).

Prosimo za razumevanje!

 

Akronim projekta: “Dediščina prihodnosti”

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

Prijavitelj projekta: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
 • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec,
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina.

Namen projekta:

S projektom bomo zagotovili razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe, ki bo težila k trajnostnemu razvoju območja. V občini Rogatec je vzpostavljen rokodelski center, ki kot edini na območju ohranja živo dediščino rokodelstva (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo). Rokodelsko znanje se pozablja, mentorji so starejši, mlajše je potrebno motivirati, da ohranimo živo dediščino, tovrstna znanja pa jim lahko predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno pravo podjetniško idejo in samozaposlitev. Letno obišče Rogatec cca 20.000 izletniških turistov. Ker primanjkuje nočitvenih kapacitet na lokalnem območju, je Občina Rogatec v letu 2018 odkupila objekt konjušnice v konjeniškem centru, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji. Del objekta bo spremenila v nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo  ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja (naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Cilji projekta

 1. novi turistični programi in  vlaganje v podporno infrastrukturo Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi večdnevni turistični programi, vezani na rokodelstvo (steklarstvo, lončarstvo – živa dediščina – razvoj kulturnega turizma) in celotno ponudbo območja ter terapevtsko jezdenje. V sklopu projekta se bo uredilo nastanitvene kapacitete v konjušnici konjeniškega centra Rogatec.
 2.  razvoj in trženje lokalnih potencialov Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati projekta:

 1. ureditev nastanitvenih kapacitet
 2. novi večdnevni programi (steklarstvo, lončarstvo, terapevtsko jezdenje, turistični program)
 3. Izdelani dve brošuri (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo)
 4. predstavitev rokodelstva v zdravilišču Podčetrtek in zdravilišču Rogaška Slatina
 5. izvedeno izobraževanje na temo animiranja rokodelcev in potencialnih rokodelcev za vključitev v turistično ponudbo

SKUPNA VREDNOST: 224.040,02 EUR VREDNOST SOFINANCIRANJA: 100.000,00 EUR

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran LAS Obsotelje in Kozjansko

www.eu-skladi.si

SODELOVANJE POSAMEZNIKA/OBČANA, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA – izpolnjen obrazec se posreduje po elektronski pošti na e-naslov Občine Rogatec, obcina@rogatec.si   najkasneje do 5.3.2021

Obrazložitev

Besedilo pravilnika  (Datoteka v MS Word formatu)

Obrazec: SODELOVANJE POSAMEZNIKA/OBČANA, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA  (Datoteka v MS Word formatu)

 

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA«, akronim: »ZELENO DOŽIVETJE«

 

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

 

Prijavitelj projekta:

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina
 • Društvo upokojencev Rogatec, Steklarska ulica 10, 3252 Rogatec

 

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo. Glede na to, da ni organiziranega sodelovanja lokalnih ponudnikov s hoteli v zdraviliščih pri nudenju dodatne ponudbe turistom, katera bi bila za vedno bolj zvedavega zdraviliškega gosta še kako dobrodošla, se bo skozi operacijo oblikovalo povezane turistične programe, ki bodo vključevali oglede in prevoz zdraviliških gostov iz naselja Podčetrtek in Rogaška Slatina, na lokacijo v naselju Rogatec z električnim vozilom. Operacija omogoča nadgradnjo obstoječega trženja ponudbe območja in zagotavlja razvoj trajnostne zelene ponudbe. Zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, je potrebno predstaviti dodatno ponudbo in tako povečati povpraševanje pri lokalnih ponudnikih, turistom pa predstaviti bogato ponudbo kulturne in naravne dediščine, doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Zadovoljen turist pa se tudi rad vrača na območje. Aktivnosti operacije skrbijo za nadaljnjo neokrnjenost območja, saj bomo v programe vključili uporabo električnega avtomobila, s čimer se vpliva na okolju prijazen lokalni razvoj.

V povezavi s tremi hoteli se bo izoblikovalo sodelovanje pri trženju lokalne ponudbe in novih programov. Električni avtomobil bo tako v uporabi za prevoz zdraviliških gostov. Vstopna točka bo v naselju Podčetrtek in naselju Rogaška Slatina, avto pa bo lociran v naselju Rogatec, kjer bo postavljena tudi polnilnica za električna vozila. Avtomobil pa bo uporabljen tudi za namen zagotavljanja medgeneracijske pomoči. Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva – pomoč starejšim z zagotovitvijo prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča … V delavnice bomo vključili tudi brezposelne osebe v sodelovanju z ZRSZ, prejemnike denarne socialne pomoči, kateri lahko s prostovoljnim delom pridobijo dodaten dohodek.

Skozi aktivnosti operacije se bo izoblikoval nov program jezdenja za seniorje. V sklopu konjeniškega centra v Rogatcu se bo ob pomoči zdravstvenega osebja podjetja VoMed d.o.o. izoblikoval program, ki bo primeren za ciljno skupino starejših turistov in lokalnih prebivalcev.

 

Cilji projekta

 

Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ponudbo doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Predstavitev lokalne ponudbe zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, vpliva na obseg povpraševanja pri lokalnih ponudnikih, s čimer zagotavljamo dolgoročni razvoj ponudbe. Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo postali tudi uporabnikom električnih vozil prijazno območje, s čimer se vpliva na varovanje okolja in narave in ohranjanje neokrnjenega, čistega okolja.

Novi turistični programi

V sklopu konjeniškega centra Rogatec, v sodelovanju s strokovnim kadrom podjetja VoMed d.o.o. se bo oblikoval nov program jezdenja za seniorje, kateri bo zanimiv tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo. Skozi aktivnosti se bosta oblikovala tudi dva nova programa, ki bosta povezala lokalne ponudnike in uporabo električnega vozila za vožnjo gostov sosednjih zdravilišč na oglede ponudbe podeželskega območja.

Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja

Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva.

 

Rezultati projekta:

 • Izvedba treh predavanj
 • Izvedba treh delavnic za vzpostavitev neformalnega medgeneracijskega partnerstva
 • Nakup električnega vozila (označitev avtomobila), solarne klopce, postavitev polnilnice za električne avtomobile
 • Nakup 3 roll up stojal, oglas, oglaševanje ponudbe na promocijskem LCD-ju
 • Oblikovanje programa jezdenja in 5 pilotnih izvedb
 • Predstavitev povezane turistične ponudbe novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in Podčetrtku
 • Izdelava zgibanke – 2.000 kom – jezdenje za seniorje
 • Video predstavitev lokalne ponudbe in novih programov

 

 

SKUPNA VREDNOST: 69.197,32EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 46.724,14EUR

 

 

Povezava: www.eu-skladi.si

 

 

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: »LOKALNO JE IN«

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

 

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
 • Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p., Ceste 8, 3250 Rogaška Slatina
 • Jadralno padalski klub Donačka gora, Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec

 

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo turistično ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo, ki  ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk.  Priložnost območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih za potrebe turističnega gospodarstva in lokalnega prebivalstva. Na območju OiK ima rokodelstvo dolgoletno tradicijo, ki jo je potrebno ohraniti zanamcem. Živa dediščina rokodelstva, ki se na območju ohranja v rokodelskem centru Rogatec, kateri se razprostira na lokaciji Muzeja na prostem Rogatec in dvorca Strmol, predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo, podeželskemu prebivalstvu pa omogoča neposreden stik s potencialnimi kupci, za direktno prodajo svojih unikatnih izdelkov ter za prezentacijo tradicionalnih znanj, kot dodatno obliko kulturnega turizma. Na območju je zaznati vedno manjše število registriranih rokodelcev, zato je potrebno ljubitelje rokodelstva motivirati in spodbujati, da zaznajo priložnost za dodaten dohodek s prodajo izdelkov in svojega znanja. V sklopu projekta bodo z namenom vključitve čim večjega števila rokodelcev v turistično ponudbo območja izvedena izobraževanja (rokodelstvo: od ljubiteljske dejavnosti do podjetništva in motivacija in možnosti trženja rokodelskih izdelkov).

Izvedle se bodo tudi rokodelske delavnice, z namenom motiviranje brezposelnih in ljubiteljev rokodelstva za začetek podjetniške poti. Prav tako bo rokodelstvo predstavljeno na osnovnih šolah območja. Zaznati je problem  prenosa znanja na mlajše generacije, zato je potrebno prikazati tudi osnovnošolcem zanimivo dejavnost, ki lahko preide iz ljubiteljske v podjetniško.

Ponudbo rokodelstva je potrebno povezano tržiti, ter s sodobnimi metodami povečati zanimivost in dostopnost dediščine za vse skupine obiskovalcev, izletniških turistov in vseh, ki želijo kupiti unikatna, ročno izdelana darila. Z izvedbo projektnih aktivnosti vplivamo na ohranjanje rokodelskih znanj, na prenos tradicionalnih znanj na mlajše, ter omogočimo rokodelcem, da se povežejo v t.i. “inovativno mrežo rokodelcev”, da povečajo prodajo svojih izdelkov in znanja, ob pomoči skupnih marketinških aktivnosti in novih tržnih poti (internetna stran, katalog poslovnih daril – predstavitev celovite ponudbe rokodelskih izdelkov, video predstavitev rokodelstva – prestavitev na YouTube.com, facebooku, internetnih straneh in v rokodelskem centru), tudi v obliki prezentacije svojih znanj v okviru rokodelskega centra v Rogatcu, katerega obišče letno cca 16.000 izletniških turistov. Za zagotovitev večje turistične obiskanosti  območja se bo v muzeju na prostem izoblikovalo nov produkt (postavilo razgledišče z avtomatsko solarno vremensko postajo in uredilo sprehajalne poti), ter nov program, ki bo vključeval prezentacijo letenja z jadralnim padalom. Vzletna točka za jadralne padalce je pod Donačko goro, vendar je območje za skupine, ki pridejo z avtobusi, nedostopno. V sklopu projekta  se bo izvedlo izobraževanje na temo prepoznavanja lokalnih tržnih potencialov, ter izvedlo aktivnosti v smeri skupnega trženja lokalnih produktov in storitev preko spletne trgovine, katera bo povezala ponudbo in ponudnike območja, z namenom lažjega dostopa  na trg.

Nova turistična ponudba, novi trženjski pristopi in aktivnosti bodo privabili večje število obiskovalcev na območje, kateri pa so potencialni kupci lokalnih produktov in storitev, zato je pričakovati multiplikativni učinek investicijskih vlaganj na razvoj lokalnih potencialov območja.

Širši krog potencialnih kupcev odpira možnosti za razvoj lokalne ponudbe, vezane na dejavnost rokodelstva, kulinarike, ponudbo doživetij, kulturne in naravne dediščine, kar vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja in odpiranje novih delovnih mest. Skozi inovativno partnerstvo se bo z novimi storitvami in produkti in novimi tržnimi pristopi vplivalo na povečanje možnosti za uspešno in učinkovito trženje, ter za razvoj  lokalnih potencialov.

Cilji projekta

Povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje

Skozi projektne aktivnosti bomo povezali ponudbo lokalnih ponudnikov, z namenom skupnega trženja. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki.

Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom.

 

Izobraziti lokalne ponudnike in potencialne ponudnike o možnostih in priložnostih trženja lokalnih potencialov

Za lokalne ponudnike in potencialne ponudnike bodo izvedena izobraževanja, z namenom zaznave priložnosti trženja lokalnih potencialov, ter povečanja lastne učinkovitosti, kar povečuje podjetniško kompetenco. Izvedene bodo tudi predstavitvene rokodelske delavnice, s čimer se predstavi možnosti za prehod iz ljubiteljstva na lastno podjetniško pot.

 

Oblikovati nov turistični produkt in program

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev rokodelskih izdelkov, na lokalno območje. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov.

 

Rezultati projekta:

4 izvedena izobraževanja

9 izvedenih rokodelskih predstavitev/delavnic

izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog

izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva

izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn

urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem

2 pilotni predstavitvi novega programa

 

 

SKUPNA VREDNOST: 74.945,19 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000,00 EUR

 

Povezava: www.eu-skladi.si

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogatec objavlja
NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Rogatec namerava, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine parcela 93/18 katastrska občina 1178 ROGATEC (ID 2207853), v izmeri 247 m2.

Namera

OBRAZEC Priloga 1 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 18.12.2018, je dolžna do prve naslednje redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec pripraviti predloge za imenovanje novih članov stalnih delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora občine.

Celotno besedilo POZIVA najdete v priponki: POZIV za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine

Šport je in

*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH«

Akronim projekta: “ŠPORT JE IN”

 

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR.

 

Vodilni partner: OBČINA KOZJE

Partnerji: OBČINA ROGATEC, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE in PRENOČIŠČA ZELENI GAJ, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.

 

Opis in namen projekta:

Partnerji v projektu želijo med prebivalci občin Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga na zdravje ljudi. V ta namen bodo zgradili in vzpostavili novo športno-rekreacijsko infrastrukturo, in sicer tematsko učno pot na grad Drakenburg, senzorični park v trgu Kozje, pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah, ravnotežni park v Rogatcu, fitnes naprave v Športnem parku Kozje in nova igrišča z orodji za izvedbo vaj z lastno močjo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu. Organizirali bodo tudi delavnice za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, z namenom povečanja kakovosti življenja prebivalstva na podeželju.

 

Cilji projekta:

Cilji projekta Obrazložitev cilja projekta
1. Vzpostavljeni pogoji za aktiven življenjski slog Projekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje in spodbuja izvajanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga prebivalcev obravnavanega območja treh občin, s poudarkom na udeležencih ranljive skupine (invalidi, starostniki, mladostniki, brezposelni, ženske na podeželju).
2. Vzpostavljeni pogoji za medgeneracijsko sodelovanje Projekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za medgeneracijsko sodelovanje različnih udeležencev v urbanih okoljih. Vzpostavljeni bodo pogoji za prepleteno in vzajemno  delovanje oziroma športno udejstvovanje mlajše in starejše generacije.

 

 

Rezultati projekta:

 • vzpostavljena tematska pot na grad Drakenburg,
 • urejen senzorični parka v trgu Kozje,
 • zgrajen pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah,
 • vzpostavljen ravnotežni park z igrali v Rogatcu,
 • postavljen fitnes na prostem v Športnem parku Kozje in
 • zgrajena tri nova igrišča velikosti 150 m2 za vadbo z lastno težo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu
 • izvedene tri delavnice o promociji športa in njegovem vplivu na zdrav in aktiven življenjski slog prebivalstva.

 

Finančna podpora projekta:

Vrednost celotnega projekta znaša 148.110,66 EUR z vključenim DDV in se izvaja skladno s časovnim načrtom od oktobra 2017 do oktobra 2018.

 

Vire za financiranje zagotavljajo:

 • Občina Kozje v znesku 25.577,99
 • Občina Rogatec v znesku 9.002,16
 • Občina Šmarje pri Jelšah v znesku 15.694,77 EUR.
 • Turistično društvo Kozje v znesku 546,00
 • Prenočišča Zeleni gaj, gostinstvo in storitve, d.o.o. v znesku 168,00
 • Nepovratna sredstva ESRR v znesku 97.121,74 EUR*

Povezava: www.eu-skladi.si

 

REZULTATI

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018 V OBČINI ROGATEC

REZULTATI ZA ŽUPANA TER KANDIDATE ZA OBČINSKI SVET
REZULTATI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI
UDELEŽBA ZA VSE OBČINE

 

 

PREDPISI

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne  kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2018

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 18. novembra 2018

Pogoji za plakatiranje

Kvote obeh spolov pri kandidiranje

Obvezni izvodi predvolilnega gradiva za lokalne volitve 2018

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Podpora kandidaturi za župana

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

Podpora kandidaturi za župana – obrazec LV – 1 (potrebnih 18 podpisov podpore)

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET
Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta – obrazec LV – 2 (v 1. VE potrebnih 30 podpisov in v 2. VE potrebnih 30 podpisov)

 

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI
Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS2 Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti

KS3 Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

LV-10 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidatke/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1A Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti s seznamom občanov, ki so dali podporo kandidatom na strani 5 obrazca KS-1A (10 podpisov)

KS3 Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, v sredo, 14. 11. 2018 in četrtek, 15. 11. 2018, med 7. in 19. uro. V primeru drugega kroga volitev (2. 12. 2018) bo predčasno glasovanje potekalo v sredo, 28. 11. 2018, med 7. in 19. uro. Volišče je dostopno invalidom.
GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).
Obrazec glasovanje na domu
GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).
Obrazec za glasovanje po pošti

 

KANDIDATI

KANDIDATI ZA ŽUPANA TER KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

KANDIDATI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

 • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • Telefon:03 812 10 02 (Katja Mlaker, tajnica občinske volilne komisije)
 • Elektronski naslov: katja.mlaker@rogatec.si