Dravske elektrarne Maribor na poti k brezogljični družbi

Objavljeno: 16. septembra 2020

Leta 2019 smo Dravske elektrarne Maribor na konkretni lokaciji začele izvajati meritve vetra, ki so potekale eno leto, saj brez vsaj enoletnih meritev na lokacijah, ocena vetrnega potenciala ni možna. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je lokacija za energetsko izrabo vetra ugodna, zato smo, v skladu z veljavnimi državnimi postopki Ministrstvu za infrastrukturo posredovali pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn Rogatec v prostor. Omenjena pobuda je bila objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; istočasno pa je je ministrstvo poslalo tudi poziv za smernice nosilcem urejanja prostora – smernice pomenijo pogoje, pod katerimi bi se lahko Vetrno elektrarno Rogatec umestilo v prostor in okolje. Nosilci urejanja prostora so podali svoje smernice, izdelana je bila analiza smernic in posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor v nadaljnji postopek za pričetek državnega prostorskega načrta. Hkrati je bil s strani ministrstva na Vlado Republike Slovenije poslan predlog, da sprejme Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, ki ga je le-ta sprejela 8. julija 2020, s čimer je Dravskim elektrarnam Maribor, kot investitorju, prižgala prvo zeleno luč za temeljit pregled in analizo prostora z vseh vidikov.

V okviru izvedbe državnega prostorskega načrtovanja bodo tako poleg analize obstoječih podatkov opravljene vse potrebne analize in študije, ki jih Sklep Vlade Republike Slovenije nalaga. V nadaljevanju so navedena področja, ki bodo v tako imenovani fazi študije variant še posebej pozorno in skrbno obdelana:

Obravnava vplivov na okolje; določitev območja, ki je namenjeno izvedbi in obratovanju ter način sanacije površin, ki so potrebne samo v času gradnje.

Obravnava varstva narave s poudarkom na stanju zavarovanih in ogroženih vrst te habitatnih tipov.

Obravnava varstva krajinskih značilnosti.

Obravnava vplivov na podzemne in površinske vode.

Obravnava posegov na kmetijska zemljišča in posegov v funkcije gozdov.

Obravnava arheološkega potenciala.

Obravnava vpliva na zdravje ljudi.