Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekti

Naziv projekta: »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega«, akronim: »OK OKUSI«

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
 • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
 • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
 • KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o.,Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI Jelšah

Namen projekta:

Z izvedbo operacije vplivamo na vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev, razvijamo in povezujemo nove produkte ter dvigujemo raven znanja udeležencev. Zaradi potrebe po lokalni samooskrbi, vedno večjem zavedanju prebivalstva o prednostih nakupa lokalanih produktov, vedno večjem številu prireditev in dogodkov (tržnice, sejmi, kulinarični dogodki,…) in vedno večji prepoznavnosti in obiskanosti le-teh, je nujna zagotovitev osnovnih pogojev za trženje in predstavitev lokalnih produktov in storitev. Potrebna je posodobitev obstoječe dotrajane opreme z nakupom nove, s ciljem zagotoviti podporo razvoju lokalne ponudbe, kar vpliva pozitivno na prepoznavnost in obiskanost.

Cilji projekta

 1. Izboljšanje možnosti za predstavitev in trženje ponudbe lokalnih izdelkov in storitev: Posodobitev obstoječe dotrajane opreme z nakupom nove, s ciljem zagotoviti podporo trženju lokalne ponudbe in širjenju turistično zanimivih produktov in storitev, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost območja. Nova oprema, ki jo predvidevamo v operaciji (stojnice, lesene hiške, oder….), omogoča priložnosti za nadgradnjo obstoječih vsebin kulturnih, trženjskih in kulinaričnih dogodkov na območju LAS.
 2. Povečanje prepoznavnosti lokalne ponudbe izdelkov in storitev: Z izvedbo dogodkov vplivamo na večjo prepoznavnost ponudbe lokalnih ponudnikov (Ok kuhna pod gradom, Ok piknik v naravi s konji).
 3. Krepitev znanja na področju trženja: Z izvedbo izobraževanj bomo vplivali na višjo raven znanja udeležencev na področju trženja lokalnih produktov.

Rezultati projekta:

 1. izvedena 3 (tri) izobraževanja
 2. nabavljena nova oprema (Občina Rogatec: 6 hišk, 1 oder; Občina Podčetrtek: 20 stojnic, 3 hiške, 10 miz, 20 stolov, Občina Rogaška Slatina: 5 zaprtih prodajnih stojnic, 6 stojnic)
 3. izvedeni (3) trije dogodki s področja kulinarike

SKUPNA VREDNOST: 122.583,61 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 60.000,00 EUR

Povezava: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: »LOKALNO JE IN«

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
 • Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p., Ceste 8, 3250 Rogaška Slatina
 • Jadralno padalski klub Donačka gora, Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo turistično ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo, ki  ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk.  Priložnost območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih za potrebe turističnega gospodarstva in lokalnega prebivalstva. Na območju OiK ima rokodelstvo dolgoletno tradicijo, ki jo je potrebno ohraniti zanamcem. Živa dediščina rokodelstva, ki se na območju ohranja v rokodelskem centru Rogatec, kateri se razprostira na lokaciji Muzeja na prostem Rogatec in dvorca Strmol, predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo, podeželskemu prebivalstvu pa omogoča neposreden stik s potencialnimi kupci, za direktno prodajo svojih unikatnih izdelkov ter za prezentacijo tradicionalnih znanj, kot dodatno obliko kulturnega turizma. Na območju je zaznati vedno manjše število registriranih rokodelcev, zato je potrebno ljubitelje rokodelstva motivirati in spodbujati, da zaznajo priložnost za dodaten dohodek s prodajo izdelkov in svojega znanja. V sklopu projekta bodo z namenom vključitve čim večjega števila rokodelcev v turistično ponudbo območja izvedena izobraževanja (rokodelstvo: od ljubiteljske dejavnosti do podjetništva in motivacija in možnosti trženja rokodelskih izdelkov).

Izvedle se bodo tudi rokodelske delavnice, z namenom motiviranje brezposelnih in ljubiteljev rokodelstva za začetek podjetniške poti. Prav tako bo rokodelstvo predstavljeno na osnovnih šolah območja. Zaznati je problem  prenosa znanja na mlajše generacije, zato je potrebno prikazati tudi osnovnošolcem zanimivo dejavnost, ki lahko preide iz ljubiteljske v podjetniško.

Ponudbo rokodelstva je potrebno povezano tržiti, ter s sodobnimi metodami povečati zanimivost in dostopnost dediščine za vse skupine obiskovalcev, izletniških turistov in vseh, ki želijo kupiti unikatna, ročno izdelana darila. Z izvedbo projektnih aktivnosti vplivamo na ohranjanje rokodelskih znanj, na prenos tradicionalnih znanj na mlajše, ter omogočimo rokodelcem, da se povežejo v t.i. “inovativno mrežo rokodelcev”, da povečajo prodajo svojih izdelkov in znanja, ob pomoči skupnih marketinških aktivnosti in novih tržnih poti (internetna stran, katalog poslovnih daril – predstavitev celovite ponudbe rokodelskih izdelkov, video predstavitev rokodelstva – prestavitev na YouTube.com, facebooku, internetnih straneh in v rokodelskem centru), tudi v obliki prezentacije svojih znanj v okviru rokodelskega centra v Rogatcu, katerega obišče letno cca 16.000 izletniških turistov. Za zagotovitev večje turistične obiskanosti  območja se bo v muzeju na prostem izoblikovalo nov produkt (postavilo razgledišče z avtomatsko solarno vremensko postajo in uredilo sprehajalne poti), ter nov program, ki bo vključeval prezentacijo letenja z jadralnim padalom. Vzletna točka za jadralne padalce je pod Donačko goro, vendar je območje za skupine, ki pridejo z avtobusi, nedostopno. V sklopu projekta  se bo izvedlo izobraževanje na temo prepoznavanja lokalnih tržnih potencialov, ter izvedlo aktivnosti v smeri skupnega trženja lokalnih produktov in storitev preko spletne trgovine, katera bo povezala ponudbo in ponudnike območja, z namenom lažjega dostopa  na trg.

Nova turistična ponudba, novi trženjski pristopi in aktivnosti bodo privabili večje število obiskovalcev na območje, kateri pa so potencialni kupci lokalnih produktov in storitev, zato je pričakovati multiplikativni učinek investicijskih vlaganj na razvoj lokalnih potencialov območja.

Širši krog potencialnih kupcev odpira možnosti za razvoj lokalne ponudbe, vezane na dejavnost rokodelstva, kulinarike, ponudbo doživetij, kulturne in naravne dediščine, kar vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja in odpiranje novih delovnih mest. Skozi inovativno partnerstvo se bo z novimi storitvami in produkti in novimi tržnimi pristopi vplivalo na povečanje možnosti za uspešno in učinkovito trženje, ter za razvoj  lokalnih potencialov.

Cilji projekta

Povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje

Skozi projektne aktivnosti bomo povezali ponudbo lokalnih ponudnikov, z namenom skupnega trženja. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki.

Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom.

Izobraziti lokalne ponudnike in potencialne ponudnike o možnostih in priložnostih trženja lokalnih potencialov

Za lokalne ponudnike in potencialne ponudnike bodo izvedena izobraževanja, z namenom zaznave priložnosti trženja lokalnih potencialov, ter povečanja lastne učinkovitosti, kar povečuje podjetniško kompetenco. Izvedene bodo tudi predstavitvene rokodelske delavnice, s čimer se predstavi možnosti za prehod iz ljubiteljstva na lastno podjetniško pot.

Oblikovati nov turistični produkt in program

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev rokodelskih izdelkov, na lokalno območje. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov.

Rezultati projekta:

4 izvedena izobraževanja

9 izvedenih rokodelskih predstavitev/delavnic

izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog

izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva

izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn

urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem

2 pilotni predstavitvi novega programa

SKUPNA VREDNOST: 74.945,19 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000,00 EUR

Povezava: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA«, akronim: »ZELENO DOŽIVETJE«

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

Prijavitelj projekta:

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina
 • Društvo upokojencev Rogatec, Steklarska ulica 10, 3252 Rogatec

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo. Glede na to, da ni organiziranega sodelovanja lokalnih ponudnikov s hoteli v zdraviliščih pri nudenju dodatne ponudbe turistom, katera bi bila za vedno bolj zvedavega zdraviliškega gosta še kako dobrodošla, se bo skozi operacijo oblikovalo povezane turistične programe, ki bodo vključevali oglede in prevoz zdraviliških gostov iz naselja Podčetrtek in Rogaška Slatina, na lokacijo v naselju Rogatec z električnim vozilom. Operacija omogoča nadgradnjo obstoječega trženja ponudbe območja in zagotavlja razvoj trajnostne zelene ponudbe. Zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, je potrebno predstaviti dodatno ponudbo in tako povečati povpraševanje pri lokalnih ponudnikih, turistom pa predstaviti bogato ponudbo kulturne in naravne dediščine, doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Zadovoljen turist pa se tudi rad vrača na območje. Aktivnosti operacije skrbijo za nadaljnjo neokrnjenost območja, saj bomo v programe vključili uporabo električnega avtomobila, s čimer se vpliva na okolju prijazen lokalni razvoj.

V povezavi s tremi hoteli se bo izoblikovalo sodelovanje pri trženju lokalne ponudbe in novih programov. Električni avtomobil bo tako v uporabi za prevoz zdraviliških gostov. Vstopna točka bo v naselju Podčetrtek in naselju Rogaška Slatina, avto pa bo lociran v naselju Rogatec, kjer bo postavljena tudi polnilnica za električna vozila. Avtomobil pa bo uporabljen tudi za namen zagotavljanja medgeneracijske pomoči. Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva – pomoč starejšim z zagotovitvijo prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča … V delavnice bomo vključili tudi brezposelne osebe v sodelovanju z ZRSZ, prejemnike denarne socialne pomoči, kateri lahko s prostovoljnim delom pridobijo dodaten dohodek.

Skozi aktivnosti operacije se bo izoblikoval nov program jezdenja za seniorje. V sklopu konjeniškega centra v Rogatcu se bo ob pomoči zdravstvenega osebja podjetja VoMed d.o.o. izoblikoval program, ki bo primeren za ciljno skupino starejših turistov in lokalnih prebivalcev.

Cilji projekta

Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ponudbo doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Predstavitev lokalne ponudbe zdraviliškim gostom, ki so že na našem območju, vpliva na obseg povpraševanja pri lokalnih ponudnikih, s čimer zagotavljamo dolgoročni razvoj ponudbe. Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo postali tudi uporabnikom električnih vozil prijazno območje, s čimer se vpliva na varovanje okolja in narave in ohranjanje neokrnjenega, čistega okolja.

Novi turistični programi

V sklopu konjeniškega centra Rogatec, v sodelovanju s strokovnim kadrom podjetja VoMed d.o.o. se bo oblikoval nov program jezdenja za seniorje, kateri bo zanimiv tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo. Skozi aktivnosti se bosta oblikovala tudi dva nova programa, ki bosta povezala lokalne ponudnike in uporabo električnega vozila za vožnjo gostov sosednjih zdravilišč na oglede ponudbe podeželskega območja.

Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja

Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva.

Rezultati projekta:

 • Izvedba treh predavanj
 • Izvedba treh delavnic za vzpostavitev neformalnega medgeneracijskega partnerstva
 • Nakup električnega vozila (označitev avtomobila), solarne klopce, postavitev polnilnice za električne avtomobile
 • Nakup 3 roll up stojal, oglas, oglaševanje ponudbe na promocijskem LCD-ju
 • Oblikovanje programa jezdenja in 5 pilotnih izvedb
 • Predstavitev povezane turistične ponudbe novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in Podčetrtku
 • Izdelava zgibanke – 2.000 kom – jezdenje za seniorje
 • Video predstavitev lokalne ponudbe in novih programov

SKUPNA VREDNOST: 69.197,32EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 46.724,14EUR

Povezava: www.eu-skladi.si

Šport je in

*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naziv projekta: »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH«

Akronim projekta: “ŠPORT JE IN”

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR.

Vodilni partner: OBČINA KOZJE

Partnerji: OBČINA ROGATEC, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE in PRENOČIŠČA ZELENI GAJ, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.

Opis in namen projekta:

Partnerji v projektu želijo med prebivalci občin Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga na zdravje ljudi. V ta namen bodo zgradili in vzpostavili novo športno-rekreacijsko infrastrukturo, in sicer tematsko učno pot na grad Drakenburg, senzorični park v trgu Kozje, pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah, ravnotežni park v Rogatcu, fitnes naprave v Športnem parku Kozje in nova igrišča z orodji za izvedbo vaj z lastno močjo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu. Organizirali bodo tudi delavnice za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, z namenom povečanja kakovosti življenja prebivalstva na podeželju.

Cilji projekta:

Cilji projektaObrazložitev cilja projekta
1. Vzpostavljeni pogoji za aktiven življenjski slogProjekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje in spodbuja izvajanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga prebivalcev obravnavanega območja treh občin, s poudarkom na udeležencih ranljive skupine (invalidi, starostniki, mladostniki, brezposelni, ženske na podeželju).
2. Vzpostavljeni pogoji za medgeneracijsko sodelovanjeProjekt s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za medgeneracijsko sodelovanje različnih udeležencev v urbanih okoljih. Vzpostavljeni bodo pogoji za prepleteno in vzajemno  delovanje oziroma športno udejstvovanje mlajše in starejše generacije.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljena tematska pot na grad Drakenburg,
 • urejen senzorični parka v trgu Kozje,
 • zgrajen pumptrack igrišče-kolopark v naselju Šmarje pri Jelšah,
 • vzpostavljen ravnotežni park z igrali v Rogatcu,
 • postavljen fitnes na prostem v Športnem parku Kozje in
 • zgrajena tri nova igrišča velikosti 150 m2 za vadbo z lastno težo v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu
 • izvedene tri delavnice o promociji športa in njegovem vplivu na zdrav in aktiven življenjski slog prebivalstva.

Finančna podpora projekta:

Vrednost celotnega projekta znaša 148.110,66 EUR z vključenim DDV in se izvaja skladno s časovnim načrtom od oktobra 2017 do oktobra 2018.

Vire za financiranje zagotavljajo:

 • Občina Kozje v znesku 25.577,99
 • Občina Rogatec v znesku 9.002,16
 • Občina Šmarje pri Jelšah v znesku 15.694,77 EUR.
 • Turistično društvo Kozje v znesku 546,00
 • Prenočišča Zeleni gaj, gostinstvo in storitve, d.o.o. v znesku 168,00
 • Nepovratna sredstva ESRR v znesku 97.121,74 EUR*

Povezava: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naziv projekta: »RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«

Akronim projekta: “KUL-EXPERIENCE”

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR

Vodilni partner: OBČINA ROGATEC

Partnerji: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, KONJENIŠKI KLUB STRMOL, VOMED D.O.O.

Namen projekta:

Ker strategija območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) temelji na trajnostnem turizmu, na trženju lokalnih potencialov, ponudbi naravne in kulturne dediščine, želimo s projektom omogočiti razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja. Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek, zelo poznani slovenski zdravilišči, razvijata območje v smeri nudenja nočitvenih kapacitet ob ponudbi zdravstvenih, sprostitvenih, zabavnih, adrenalinskih in ostalih vsebin, občine Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Kozje pa razvojni potencial zaznavajo v povezovanju ponudbe naravnih in kulturnih danosti območja. Z izvedbo projekta bo območje postalo prijazno za še eno ciljno skupino obiskovalcev,  za popotnike z avtodomi. Z ureditvijo infrastrukture bo območje prepoznavno tudi za to skupino turistov, popotnikov, saj se postajališča za avtodome nahajajo v bližini turističnih in ostalih znamenitosti (muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol, trg Rogatec, konjeniški klub, v Šmarju pri Jelšah pa v bližini kalvarije, muzeja baroka…), kar bo vplivalo na večjo obiskanost. Po podatkih je bilo v letu 2015 v Sloveniji registriranih 4000 avtodomov, v Evropi pa več kot 1,5 milijona, Slovenijo pa med sezono prečka približno 90.000 avtodomov. Delež turističnega izvoza v letu 2015 je bil v Sloveniji 22% s stani tranzita, 41 % enodnevnih obiskovalcev in 37 % turistov, ki v Sloveniji prenočujejo (vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021), kar je zelo pomemben podatek za naše obmejno območje, katero je potrebno narediti zanimivo in dostopno tudi za turiste, ki prečkajo našo deželo na poti na morje. Postanek na postajališčih pa popotnika spodbuja, da zapravlja v okolici, kupuje lokalne pridelke, obiskuje znamenitosti, restavracije itd.

Cilji projekta

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov, popotnikom z avtodomi, saj bomo z izvedbo projektnih aktivnosti postali avtodomom prijazno območje, s čimer se vpliva tudi na varovanje okolja in narave.

Urejena turistična infrastruktura v Rogatcu bo dana v upravljanje Konjeniškemu klubu Strmol, kateri bo zaposlil delavca za upravljanje s postajališčem za avtodome (vzdrževanje, informiranje turistov, skrb za red,…), oseba bo prav tako sodelovala pri izvedbi novega produkta, vezanega na terapije s konji.

V sklopu Konjeniškega kluba Strmol in ob sodelovanju s podjetjem VoMed d.o.o. se bo razvil nov produkt na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki bo zanimiv tako za osebe s posebnimi potrebami, kot tudi ostale, saj pedagoško in terapevtsko jahanje ugodno vpliva na razvoj, počutje in vedenje vključenih. Nov produkt predstavlja tudi urejeno parkirišče za avtodome v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah.

Celovita ponudba kulturnih, naravnih in ostalih turističnih zanimivosti območja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah bo predstavljena na turistično informativnih tablah, ki bodo postavljene v treh občinah, na lokacijah, kjer je lokalno največja turistična obiskanost.

Rezultati projekta:

 • 2 postajališči za avtodome (Rogatec, Šmarje pri Jelšah)
 • 3 izvedene predstavitve novega produkta (Podčetrtek, Šmarje pri jelšah in Rogaška Slatina)
 • 1 zloženka novega produkta
 • 3 turistično informacijske table (Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje)
 • 1 novo delovno mesto
 • 4 pilotne izvedbe novega produkta

Finančna podpora operacije v višini največ do 99.970,06 EUR

Povezava: www.eu-skladi.si