Gospodarske javne službe

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96 in 14/00).

Kontaktni podatki izvajalcev gospodarskih javnih služb

 

OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

Javno podjetje izvaja javne gospodarske službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 • Naslov: Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
 • Telefon: (03) 812 14 18, (03) 812 14 00
 • Telefaks: (03) 812 14 15
 • Brezplačna telefonska številka – odvoz: 080-12-09
 • Elektronski naslov: tajnistvo@okp.si

 

GEKOTT d.o.o.

Gekott d.o.o. je koncesionar, ki izvaja občinsko javno službo upravljanja s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališčih Rogatec, Sv. Rok in Sv. Jurij.

GEKOTT d.o.o.

 • Naslov: Prešernova ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Telefon: (03) 810-11-11
 • GSM: 041/653 299

CENE pokopaliških in pogrebnih storitev ter višina najemnine za grobove

 

Zavetišče za zapuščene živali Zonzani

 • Naslov: Jarmovec 5, 3222 Dramlje
 • Telefon: 03 749 06 00, 03 749 06 02
 • Dežurni tel.: 041 725 123 (samo za NUJNE primere)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali skrbi občina za namestitev in oskrbo zapuščenih živali. To izvaja v sodelovanju z najbližjim zavetiščem za male živali v Dramljah pri Šentjurju.

 

Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost

 • Naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarju pri Jelšah
 • Telefon: (03) 810-12-31; (03) 817-16-30
 • Telefaks: (03) 810-12-32
 • Uslužbenec za področje civilne zaščite: Rok Čakš; GSM: 031 306 890
 • Uslužbenec za področje požarne varnosti: Bojan Hrepevnik; GSM: 041 793 852
 • Elektronski naslov: gz-smarje@siol.net

 

PETROL d.d.

Za opravljanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Rogatec je podeljena koncesija za dobo 35 let, to je do 25.1.2036.

Petrol d.d.

 • Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
  • Telefon: 01 47 14 234

 

Dežurna služba:

HUMPLIN d.o.o.
Hum na Sutli
Lastine 1

Dežurna številka (dosegljiva 24/365)…….00 385 49 340 778

 

Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec

Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo iz seznama družb, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor- seznam.

Uporabnik iz seznama izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na njegovi kurilni napravi. To določa zakon, ki pravi, da uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani ministrstva, najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev.

V primeru, če uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30. junija 2017, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. To pomeni, da v primeru ne-izbire (uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30.6.2017) za uporabnika od 1.7.2017 do 30.6.2018 izvaja dimnikarske storitve dosedanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. To pomeni, da ima družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco.

Dodatna pojasnila – link