Kmetijstvo

Statistični podatki (vir: SURS, 2010)

 

  • število kmetijskih gospodarstev                                            294 kmetij
  • površina zemljišč v uporabi                                                  4.250, 74 ha
  • površina kmetijskih zemljišč v uporabi                                 2.542,44 ha
  • trajnih travnikov                                                                    831,61 ha
  • vinogradi                                                                               19,7 ha
  • intenzivni sadovnjaki                                                             4,49 ha
  • njive                                                                                      184,26 ha
  • travniški sadovnjaki                                                              47,73 ha
  • gozdne površine                                                                   1.454,65 ha

 

 

Kmetijska zemljišča in družinske kmetije v občini

 

  • V občini Rogatec je sedem katastrskih občin – K.O. in sicer: K.O. Trlično, K.O. Rogatec, K.O. Dobovec, K.O. Trška gorca, K.O Donačka gora, K.O.Tlake in K.O. Sveti Florjan. V vseh K.O je skupno 4.250,74 ha zemljišč, od tega 32,71 % trajnih travnikov, 0,77 % vinogradov, 7,25 % njiv, 1,88 % travniških sadovnjakov, 0,18 % intenzivnih sadovnjakov,  57,21 %  gozdnih površin. 4,6 % kmetijskega zemljišča je pozidanega. V občini Rogatec na 154 kmečkih gospodarstvih redijo goveda (887), na 97 kmečkih gospodarstvih redijo prašiče (351), na 16 kmečkih gospodarstvih redijo drobnico (237) in na 137 kmečkih gospodarstvih redijo perutnino (1671).(Vir, Podatki o številu gospodarstev in staležu živali za leto 2011, MKO). 146 kmetij uveljavlja kmetijske subvencije, 5 kmetij uveljavlja subvencije EKO (tehnologija reje živali – živali na paši ).

 

 

Tip kmetovanja v občini

 

Občina Rogatec ima po evidencah Ministrstva za kmetijstvo in okolje 294 kmetij, ki imajo KMG -MID (številko kmetijskega gospodarstva). To so večinoma manjše urejene kmetije, kjer so družinski člani zaposleni v drugih nekmetijskih dejavnostih. Po statističnih podatkih je povprečna velikost kmetije v občini Rogatec le 3,5 ha. V zadnjih letih se je velikost kmetij povečala. Število kmečkih gospodarstev narašča zaradi drobljenja večjih kmetij. Razgiban, hribovit teren, je bolj primeren za pašno rejo živali (paša goveda in drobnice). Kmetije, kjer se ne poslužujejo tovrstne tehnologije, pa zahteva veliko ročnega dela in delovnih obremenitev družinskih članov. 85 % kmečkih gospodarstev  je samooskrbnih,  pridelujejo hrano za lastne potrebe, 46 kmetij proizvaja kmetijske pridelke za potrebe trga. Prevladuje ekstenzivno kmetijstvo, kmetije so različno usmerjene po tipu kmetovanja. Prevladujejo kmetije z mešano živinorejo (51,4 %), kmetije z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo, sledi pašna živinoreja, nižji delež kmetij je usmerjen v prašičerejo, sledi poljedelstvo, sadjarstvo in vrtnarstvo. Le takšna struktura kmetijstva je pogojena tudi z naravnimi danostmi in geografsko lego območja. V občini prevladujejo kmetije v velikost 2-4 ha (56 %), 3,3 % je kmetij, ki so večje od 10 ha. Ljudje so v preteklih letih poleg dejavnosti na manjših kmetijah, delno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, pridobivali dohodek z zaposlitvijo v manjših obratih (Gorenje, Steklarna Rogaška Stalina,..), kar je zadoščalo za preživetje. Z ukinitvijo določenih proizvodnih obratov na podeželju so se pogoji za življenje v našem okolju bistveno poslabšali, zato se ljudje usmerjajo tudi v oblike osebnega dopolnilnega dela ali dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

 

80% kmečkih gospodarstev vzreja govedo svetlo lisaste pasme, 2 kmetiji se ukvarjata z integriranim sadjarstvom, 1 kmetija z integriranim vrtnarstvom, 1 podjetje z pridelavo gob, 1 podjetje z vrtnarstvom in cvetličarstvom, 1 kmetija je registrirana za prodajo kruha in peciva. Ker v občini Rogatec ne prevladujejo  intenzivne kmetijske dejavnosti, je velika priložnost razvoju čebelarstva, saj 7 čebelarjev ustvarja dodaten dohodek s proizvodnjo medu in drugih čebeljih produktov, okrog 15 čebelarjev se bolj ljubiteljsko ukvarja z čebelarstvom. 5 oseb je registriranih za opravljanje osebnega dopolnilnega dela (pletenje iz ličja, pletenje cekrov iz rozge, izdelava okrasnih predmetov iz kvašenega testa, izdelava izdelkov iz kamna, pletenje košar iz šibja).

 

Kmetije, ki imajo več živali oddajajo mleko v KZ Šmarje (5 kmetij), prav tako živali za meso (30 kmetij), 15 kmetij prodaja meso drugim obratom, ki se ukvarjajo s predelavo mesa in mesnih izdelkov (mesnine Žerak), nekateri manjši rejci drobnice si trg iščejo sami s svojimi objavami v medijih, novicah in spletnih brezplačnih oglasih).

Poklicna usposobljenost na področju kmetijstva v občini je nizka. Kmečka  gospodarstva imajo večinoma samo praktične izkušnje, teh je več kot 85%. Poklicno kmetijsko izobrazbo ima samo 2,5 % gospodarjev. Ti podatki so zaskrbljujoči, saj kažejo, da je večina gospodarjev na kmetiji naučilo kmetovati  od staršev, saj razpolagajo samo s praktičnimi izkušnjami, le-to pa v sodobnih pogojih kmetovanja pogostokrat ne zadostuje več. S tega vidika je zelo pomembno spodbujanje vseživljenskega učenja tudi podeželskega prebivalstva, čemur Evropska skupnost daje velik poudarek.

Starostna struktura oseb na kmetijah je zelo visoka in sicer nad 30,5% gospodarjev je starejših nad 64 let, gospodarjev mlajših od 35 let je manj kot 6,3%. Podatki niso ugodni razvoj kmetovanja v prihodnosti, saj kažejo, da se mladi ljudje težko odločijo za življenje na podeželju oz. kmetiji, saj nudi težje pogoje za preživljanje, zato se usmerjajo v poklicem, ki so vezani  na druge panoge gospodarstva in storitvene dejavnosti.

 

Glede na kmetije z majhnimi kmetijskimi površinami je priložnost razvoja predvsem  ekološkega kmetovanja, kjer bi posamezne kmetije, ki bi se odločile za ekološko pridelavo in pridobile certifikat, imele tudi možnost prijave na razpis »zelena javna naročila« in bi izdelke, kot je sveže sadje, zelenjava, prodajali v lokalnem okolju (šole, vrtci, dom ostarelih, zdravilišča, hoteli,..).

 

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v programskem obdobju 2015-2020