6. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 26. avgusta 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0012/2021-1
Datum: 26.8.2021

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem

  1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v TOREK, 31. AVGUSTA 2021, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2021 (gradivo priloženo)

2. Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027 (gradivo priloženo)

3. Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022 (gradivo priloženo)

4. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN