Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice