Javna razgrnitev Študije varinat z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec