Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2019

Objavljeno: 6. februarja 2019

Številka: 410-0001/2019
Datum: 6.2.2019

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2019

Občinski svet Občine Rogatec je na 2. redni seji, dne 5. februarja 2019, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 ter sprejel sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.
V skladu z 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), je predlog proračuna v javni razpravi do 21. februarja 2019.
V času javne razprave je zainteresiranim vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Rogatec ter v prostorih občinske uprave Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2019 se pošljejo županu, najkasneje do 21.2.2019.
Predlagatelji predlogov oziroma pripomb na predlog proračuna morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

S spoštovanjem!

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN

 

Proračun 2019-javna razprava

Proračun 2019 – 1. obravnava