JAVNA RAZPRAVA o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2024

Objavljeno: 22. decembra 2023

Številka:            410-0006/2023

Datum:              22. 12. 2023

 JAVNA RAZPRAVA o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2024

Občinski svet Občine Rogatec je na 7. redni seji, dne 21. decembra 2023, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 ter sprejel sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.

V skladu z 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), je predlog proračuna v javni razpravi do vključno 8. januarja 2024.

V času javne razprave je vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Rogatec: obcina.rogatec.si ter v prostorih občinske uprave Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu, najkasneje 8. 1. 2024, po elektronski pošti na naslov obcina@rogatec.si, z navedbo zadeve »PRORAČUN 2024« ali po navadni pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Predlagatelji predlogov oziroma pripomb na predlog proračuna morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

S spoštovanjem!

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., župan

Proračun 2024-javna razprava

Predlog proračuna Občine Rogatec za leto 2024 – I.obravnava