Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Razvojne agencije Sotla

Objavljeno: 3. avgusta 2023

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Razvojne agencije Sotla [PDF]

Na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11, 59/14 in 58/23) in 31. člena Statuta Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 50/10 in 32/11) Svet zavoda objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTOR RA
(m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju vodenja projektov,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje slovenskega jezika in znanje dveh tujih jezikov (od tega aktivno en svetovni jezik).

Kandidat mora k prijavi predložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis in program razvoja dejavnosti zavoda ter ukrepe za dosego programskih ciljev v mandatnem obdobju.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • predstavlja in zastopa zavod,
 • predlaga svetu zavoda poslovno politiko, načrt dela in finančni načrt zavoda,
 • pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
 • predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
 • predlaga sklic sej sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
 • pripravlja predloge pravnih aktov in jih posreduje v sprejem svetu zavoda,
 • sprejme akte zavoda, za katere ni določena pristojnost sveta zavoda,
 • sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
 • sprejema sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencem zavoda in o disciplinski odgovornosti delavcev,

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@rasotla.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Aniti Čebular na telefonski številki 03/817 18 67 ali na elektronskem naslovu anita.cebular@rasotla.si .
V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Predsednica sveta zavoda
Mag. Suzana Likar