Javno naznanilo: javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 401- del, 404 – del k.o. TRLIČNO – 1176

Objavljeno: 7. decembra 2023

Javno se razgrne elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. na parceli št. 401-del, 404 – del k.o. TRLIČNO – 1176, številka elaborata LP —50/23, katerega je izdelal BTi d.o.o. ROGAŠKA SLATINA, pooblaščeni urbanist PETER PLANINŠEK univ.dipl.inž.arh. (ZAPS 1905 PA PPN), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občini Rogatec vložil pobudnik lokacijske preveritve.

Dokument iz prve točke bo s pripadajočo dokumentacijo od 07.12. 2023, do vključno 22.12.2023 javno razgrnjen v prostorih Občine Rogatec (pisarna 3).

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje pripombe k razgrnjenim dokumentom pisno na naslov Rogatec na elektronski naslov obcina@rogatec.si  ali jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, 22.12.2023 ob 15.00.

Občina Rogatec bo proučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Rogatec https://obcina.rogatec.si/  in poslala fizičnim oz. pravnim osebam, ki bodo podale pripombe.

Elaborat

Javno naznanilo

Grafični prikaz