Javno naznanilo: obvestilo javnosti o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 672/1-del, 671-del, 672/2-del, 672/3-del, 674/1-del vse k.o. DONAČKA GORA – 1175

Objavljeno: 16. maja 2024

Javno se razgrne elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 672/1-del, 671-del, 672/2-del, 672/3-del, 674/1-del, vse k.o. DONAČKA GORA
– 1175, številka elaborata LP —59/23, katerega je izdelal BTi d.o.o. ROGAŠKA SLATINA, pooblaščeni
urbanist PETER PLANINŠEK univ.dipl.inž.arh. (ZAPS 1905 PA PPN), skupaj s pobudo za izvedbo
postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občini Rogatec vložil pobudnik lokacijske preveritve.

Dokument iz prve točke bo s pripadajočo dokumentacijo od 16.05. 2024 do vključno 31.05.2024 javno
razgrnjen v prostorih Občine Rogatec in spletni strani občine Rogatec https://obcina.rogatec.si/.

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje pripombe k razgrnjenim dokumentom
pisno na naslov Rogatec na elektronski naslov obcina@rogatec.si ali jih vpiše v knjigo pripomb na kraju
razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve to je 31.05.2024.

Občina Rogatec bo proučila pripombe in predloge javnosti, ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila
na spletni strani Občine Rogatec https://obcina.rogatec.si/ in poslala fizičnim oz. pravnim osebam, ki
bodo podale pripombe.

JAVNA RAZGRNITEV

Območje

Elaborat