Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
OBČINA ROGATEC
Naslov: Pot k ribniku 4
Pošta: 3252 ROGATEC
Telefon: 03 812 10 00
Fax: 03 812 10 12
E-pošta: obcina@rogatec.si
Župan: MARTIN MIKOLIČ
Odgovorna uradna oseba: Sklep o določitvi uradnih oseb -ZDIJZ
Datum prve objave kataloga:  05.06.2006
Datum zadnje spremembe: 26.1.2022
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
https://obcina.rogatec.si/
Druge oblike kataloga: Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine Rogatec

Delovno področje
občine:
> povezava
Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
Značilnosti lokalne samouprave v
Sloveniji:
> povezava
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:
> povezava
Organigram: ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Nataša Lavrič, univ.dipl.ing.kraj.arh., direktorica občinske uprave Občine Rogatec, tel: 03/812 10 20,
e-pošta:natasa.lavric@rogatec.si, Maja Kampoš Čuček, univ.dipl.prav., višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, tel: 03/812 10 02, e-pošta: maja.kampos@rogatec.si   

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: > povezava
Predpisi lokalne skupnosti: > register lokalnih skupnosti
Predpisi lokalne skupnosti: > prečiščena besedila predpisov lokalne skupnosti
Predpisi EU: > povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in
programskih dokumentov:
 • Plan razvoja
  demografsko ogroženih območij občine Rogatec, Gubno in Maribor, 1999,
  MER Evrocenter za management in razvoj
 • Zasnova razvoja potencialov za
  oblikovanje celovite tržne ponudbe turističnega produkta na območju
  občin UE Šmarje pri Jelšah s poudarkov na občini Rogatec, Ljubljana, marec
  2002, Iztok Lipovšek
 • Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 68/09)
 • Lokalni energetski koncept občine Rogatec [PDF]

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih
postopkov, ki jih vodi občinska uprava:
> povezava

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javni razpisi/naročila
po ZJN-1 po letih:
Drugi javni razpisi/naročila > povezava

2.h Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1. Ime informatizirane zbirke: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mestEvidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2. Ime informatizirane zbirke: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
3. Ime informatizirane zbirke: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
4. Ime informatizirane zbirke: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
5. Ime informatizirane zbirke: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
6. Ime informatizirane zbirke: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
7. Ime informatizirane zbirke: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
8. Ime informatizirane zbirke: Evidence o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
9. Ime informatizirane zbirke: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
10. Ime informatizirane zbirke: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
11. Ime informatizirane zbirke: Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči
Normativna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogatec
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin /PISO/
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?ime=rogatec

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:  Dostop preko spletaDostop na podlagi zahteve :Neformalna zahteva: ustna zahteva; zahteva preko telefona; po elektronski poštiFormalna zahteva:  zahteva podana ustno na zapisnik; pisna zahteva po pošti; vložitev zahteve po elektronski poštiZahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Rogatec: obcina.rogatec@siol.netDostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značakja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami: V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: Poslovni čas občinske uprave:

 • Ponedeljek: 7.00 – 15.00 ure
 • Torek: 7.00 – 15.00 ure
 • Sreda: 7.00 – 16.00 ure
 • Četrtek: 7.00 – 15.00 ure
 • Petek: 7.00 – 14.00 ure
Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): > povezava

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij javnega značaja:
 • informacija o razpolaganju z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec
 • informacija o posameznih investicijah
 • informacija o namenski porabi proračunskih sredstev
 • informacija o cenah pisarniškega materiala

 

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2021