Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
OBČINA ROGATEC
Naslov: Pot k ribniku 4
Pošta: 3252 ROGATEC
Telefon: 03 812 10 00
Fax: 03 812 10 12
E-pošta: obcina@rogatec.si
Župan: MARTIN MIKOLIČ
Odgovorna uradna oseba: Sklep o določitvi uradnih oseb -ZDIJZ
Datum prve objave kataloga:  5.6.2006
Datum zadnje spremembe: 9.6.2023
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
https://obcina.rogatec.si/
Druge oblike kataloga: Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine Rogatec

Delovno področje
občine:
> povezava
Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
Značilnosti lokalne samouprave v
Sloveniji:
> povezava
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:
> povezava
Organigram: ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Nataša Lavrič, univ.dipl.ing.kraj.arh., direktorica občinske uprave Občine Rogatec, tel: 03/812 10 20,
e-pošta:natasa.lavric@rogatec.si, Maja Kampoš Čuček, univ.dipl.prav., višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, tel: 03/812 10 02, e-pošta: maja.kampos@rogatec.si   

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: > povezava
Predpisi lokalne skupnosti: > register lokalnih skupnosti
Predpisi lokalne skupnosti: > prečiščena besedila predpisov lokalne skupnosti
Predpisi EU: > povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in
programskih dokumentov:
 • Plan razvoja
  demografsko ogroženih območij občine Rogatec, Gubno in Maribor, 1999,
  MER Evrocenter za management in razvoj
 • Zasnova razvoja potencialov za
  oblikovanje celovite tržne ponudbe turističnega produkta na območju
  občin UE Šmarje pri Jelšah s poudarkov na občini Rogatec, Ljubljana, marec
  2002, Iztok Lipovšek
 • Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 68/09)
 • Lokalni energetski koncept občine Rogatec [PDF]

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih
postopkov, ki jih vodi občinska uprava:
> povezava

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javni razpisi/naročila
po ZJN-1 po letih:
Drugi javni razpisi/naročila > povezava

2.h Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1. Ime informatizirane zbirke: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mestEvidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2. Ime informatizirane zbirke: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
3. Ime informatizirane zbirke: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
4. Ime informatizirane zbirke: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
5. Ime informatizirane zbirke: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
6. Ime informatizirane zbirke: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
7. Ime informatizirane zbirke: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
8. Ime informatizirane zbirke: Evidence o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
9. Ime informatizirane zbirke: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
10. Ime informatizirane zbirke: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
11. Ime informatizirane zbirke: Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči
Normativna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogatec
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin /PISO/
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?ime=rogatec

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:  Dostop preko spletaDostop na podlagi zahteve :Neformalna zahteva: ustna zahteva; zahteva preko telefona; po elektronski poštiFormalna zahteva:  zahteva podana ustno na zapisnik; pisna zahteva po pošti; vložitev zahteve po elektronski poštiZahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Rogatec: obcina.rogatec@siol.netDostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značakja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami: V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: Poslovni čas občinske uprave:

 • Ponedeljek: 7.00 – 15.00 ure
 • Torek: 7.00 – 15.00 ure
 • Sreda: 7.00 – 16.00 ure
 • Četrtek: 7.00 – 15.00 ure
 • Petek: 7.00 – 14.00 ure
Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): > povezava

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij javnega značaja:
 • informacija o razpolaganju z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec
 • informacija o posameznih investicijah
 • informacija o namenski porabi proračunskih sredstev
 • informacija o cenah pisarniškega materiala

 

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2023