LOKALNE VOLITVE 20. november 2022

Objavljeno: 5. septembra 2022

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rogatec

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Rogatec obvešča, da bo predčasno glasovanje za župana, člane občinskega sveta in člane krajevnih skupnosti, potekalo v sredo, 16. novembra 2022 in v četrtek, 17. novembra 2022, med 7.00 in 19. uro, v sejni sobi Občine Rogatec.

 

JAVNA OBJAVA POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA, LIST KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN KANDIDATUR ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Glasovanje na domu:

Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci), ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022 sporočijo občinski volilni komisiji (v nadaljevanju: ObVK), da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje na domu

Glasovanje po pošti:

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in invalidi, lahko najkasneje do srede, 9. novembra 2022 sporočijo ObVK, da želijo glasovati po pošti.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo ObVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki jim je bila po sredi, 9. novembra 2022, nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo ObvK najpozneje do 14. novembra 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje po posti

KANDIDATI ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

KS-4 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidate/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LLV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

LV-1 – Podpora kandidaturi za župana

LV-2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-3- OBVESTILO o organizatorju volilne kampanje

 

PREDPISI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Kvote obeh spolov pri kandidiranju

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov – USMERITVE

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 20. novembra 2022

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

  • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
  • Telefon:03 812 10 02 (Maja Kampoš Čuček, tajnica občinske volilne komisije)
  • Elektronski naslov:maja.kampos@rogatec.si