NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih)

Objavljeno: 26. junija 2018

 

V petek je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih).

Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Pogoji projekta:

  • Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
  • Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
  • Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

 

Višina nepovratnih sredstev: do 75 % (vzhod) upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (Razpis po shemi De minimis)

Rok za prijavo: 10. avgust 2018

Več informacij o razpisu: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153