NEURJA NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC, DNE 7.7.2019, DNE 12.7.2019 IN 13.7.2019

Objavljeno: 16. julija 2019

Neurje, ki nas je prizadelo v nedeljo, dne 7.7.2019, v popoldanskih urah, je na območju Občine Rogatec povzročilo ogromno škodo. Do dne 10.7.2019 smo morali na Upravo RS za zaščito in reševanje podati prvo oceno škode na stvareh, to je na objektih in cestah ter poškodovanost kmetijskih površin (v odstotku). Le-ta je bila ocenjena na 1.034.500,00 evrov in ne zajema škode na premičninah v stanovanjskih in gospodarskih objektih, ki niso predmet ocenjevanja škode in posledičnega morebitnega povračila s strani države ter škode na kmetijskih zemljiščih. Iz poročila je razvidno, da je bilo poplavljenih 30 stanovanjskih ter 10 poslovnih objektov. Močan veter je poškodoval ostrešja 7 stanovanjskih, 5 gospodarskih in 3 poslovnih objektov. Sprožilo se je 15 zemeljskih plazov, poškodovani pa so bili tudi temelji 5 mostov.

Iz poročila Skupnega organa za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, št. 843-10/2019-4, z dne 16.7.2019, je razvidno, da so vsa 3 prostovoljna gasilska društva občine Rogatec, ki so sodelovala pri odpravljanju posledic naravne nesreče s cca 70 člani in vsemi razpoložljivimi vozili, opravila cca 50 intervencij. Aktiviran je bil tudi štab Civilne zaščite Občine Rogatec.

V petek, dne 12.7.2019 in v soboto, dne 13.7.2019, je območje Občine Rogatec ponovno zajelo močno deževje, ki je povzročilo dodatno škodo in nove intervencije.

Sedaj pričakujemo sklep Vlade Republike Slovenije, po prejemu katerega bomo nadaljevali aktivnosti v smislu zbiranja vlog oškodovancev in popisovanja dejanske škode na terenu. Sicer pa potekajo sanacije javne infrastrukture vse od prvega neurja, to je od nedelje 7.7.2019.

V zvezi z neurjem z dne 7.7.2019 smo prejeli tudi zahtevo svetniške skupine Občinskega odbora SD Rogatec za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec.

Glede na to, da nas je v petek in soboto ponovno zajelo neurje in je del že saniranih cest znova poškodovalo, prav tako pa je prišlo še do dodatnih poškodb na javni infrastrukturi, bo potrebno izvesti prerazporeditev finančnih sredstev v proračunu na rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč (proračunski sklad), seveda v obsegu razpoložljivih sredstev. Iz tega razloga in tudi na osnovi dogovora svetniških skupin NSi in SDS bo do konca meseca julija sklicana redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec, za katero bo potrebno pripraviti gradivo tako za predlagano točko dnevnega reda, kot tudi za vse ostale aktualne zadeve.

Martin Mikolič
župan

Poročilo neurje 7.7.2019 – ROGATEC