Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

 

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015).

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

  • občinske inšpekcije,
  • občinskega redarstva.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

  • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
  • Telefon: (03) 81-81-701,(03) 81-81-734, (03) 81-81-700, (03) 81-81-702