Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

 

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

 • občinske inšpekcije,
 • občinskega redarstva.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki…),
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:

 • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
 • Telefon: (03) 81-81-701, (03) 81-81-734, (03) 81-81-700
Obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva

 

Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, inšpektor I

2. Milan KONŠAK, inšpektor I

 • Telefon: (03) 81 71 627 (Pisarna na Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah)

3. Damir VOLARIĆ, občinski redar

 • Telefon: (03) 81-81-734, (03) 81-81-700
 • GSM: 041 690 996

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva po posameznih občinah:

Občina Rogaška Slatina: Ponedeljek: 09.00-11.00 ure

Sreda: 08.00-10.00 ure

Petek: 12.00-14.00 ure

Občina Rogatec: Torek: 08.00-09.00 ure
Občina Podčetrtek: Četrtek: 08.00-09.00 ure
Občina Šmarje pri Jelšah: Ponedeljek: 12.00-14.00 ure

Sreda: 13.30-15.30 ure

Petek: 08.00-10.00 ure

Občina Kozje: Četrtek: 10.00-11.00 ure

 

 

Dodaj odgovor