Proračun za leto 2010

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 7.4.2011

Zaključni račun proračuna 2010 [PDF]
Splošni del proračuna [PDF]
Posebni del proračuna [PDF]
Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 7.12.2010

Odlok [PDF]
Posebni del proračuna [PDF]
Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 25.2.2010.

Odlok (PDF)
Posebni del proračuna (PDF)
Načrt razvojnih programov (PDF)


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 12.5.2010.

Odlok (PDF)
Posebni del proračuna (PDF)
Načrt razvojnih programov (PDF)


Odlok

Načrt razvojnih programov – Nabava vozil za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

Načrt razvojnih programov – Gospodarsko poslopje graščine Strmol – Pristava

Načrt razvojnih programov – Sanacija gradu Strmol

Načrt razvojnih programov – Izgradnja glavne ceste G2 107 s koržiščem na coni C3

Načrt razvojnih programov – Program opremljanja stavbnih zemljišč, občinski prostorski načrt

Načrt razvojnih programov – Izgradnja športne dvorane pri OŠ Rogatec

Načrt razvojnih programov – Čistilna naprava Rogaška Slatina

Načrt razvojnih programov – Deponija Tuncovec

Načrt razvojnih programov – RCERO Celje – II. faza

Načrt razvojnih programov – Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika

Načrt razvojnih programov – Pločnik ob G2 št. 107 Gorenje – Kuternik

Načrt razvojnih programov – Obnova drugih kulturnih spomenikov

Načrt razvojnih programov – Kanalizacija Rogatec – I. in II. faza

Načrt razvojnih programov – Ureditev stanovanjske cone S5

Načrt razvojnih programov – Pločnik Dobovec, Hustić – Artić

Načrt razvojnih programov – Igrišči za odbojko na mivki

Načrt razvojnih programov – Izgradnja nogometnega igrišča s spremljajočim objektom in tribuno

Načrt razvojnih programov – Igrišče z umetno travo

Načrt razvojnih programov – Ureditev ceste na Cerije

Načrt razvojnih programov – Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Načrt razvojnih programov – Ureditev sekundarne kanalizacije

Načrt razvojnih programov – Ureditev sekundarne kanalizacije

Finančni načrt – Občinski svet

Finančni načrt – Župan

Finančni načrt – Nadzorni odbor

Finančni načrt – Obč. uprava – Splošne zadeve

Finančni načrt – Obč. uprava – Kom., ceste, varnost

Finančni načrt – Obč. uprava – Gosp., okolje, prostor

Finančni načrt – Obč. uprava – Družb. dej., finance

Finančni načrt – Krajevna skupnost Dobovec

Finančni načrt – Krajevna skupnost Donačka Gora

Finančni načrt – Krajevna skupnost Rogatec