Predpisi v pripravi

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec (delovni osnutek)

Delovno gradivo

Pripombe oz. predlogi  posameznikov

 

OPPN ZA OBVOZNICO TRŠKEGA JEDRA ROGATEC (premik R2 432/1284 Rogatec-Majšperk)

Sklep o začetku priprave

IZHODIŠČA

Pooblastilo