Predpisi v pripravi

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec

Delovno gradivo

Pripombe oz. predlogi  posameznikov

POROČILO O IZVEDENEM POSTOPKU

 

OPPN ZA OBVOZNICO TRŠKEGA JEDRA ROGATEC (premik R2 432/1284 Rogatec-Majšperk)

Sklep o začetku priprave

IZHODIŠČA

Pooblastilo