Predpisi v pripravi

PREDPISI V PRIPRAVI:

 

ODLOK  o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec

obrazložitev

osnutek Odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

O D L O K o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec

razlogi za sprejetje odloka

obrazložitev

osnutek odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

P R A V I L N I K o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

obrazložitev

osnutek pravilnika

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

Pravilnik o tarifnem sistemu  za obračun  storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec,  Kozje in Bistrica ob Sotli

obrazložitev

osnutek pravilnika

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

obrazložitev

osnutek odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

obrazložitev

osnutek odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane

obrazložitev

osnutek odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov

 

OPPN ZA OBVOZNICO TRŠKEGA JEDRA ROGATEC (premik R2 432/1284 Rogatec-Majšperk)

Sklep o začetku priprave

IZHODIŠČA

Pooblastilo