Družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja:

  • predšolske vzgoje in izobraževanja,
  • kulture in varstva kulturne dediščine,
  • zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
  • športa in rekreacije,
  • dejavnosti mladih in mladinsko raziskovalne dejavnosti ter
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge na področju družbenih dejavnosti in delovanja javnih  zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.

 

Osnovno zdravstvo

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

Osnovno zdravstveno varstvo je tista oblika organiziranosti, ki je dostopna brez napotnice in praviloma predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno službo. Dejavnost vključuje: dejavnost splošne medicine, zdravstveno varstvo predšolskih otrok, zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, zdravstveno varstvo žensk, dejavnost medicine dela, prometa in športa ter zobozdravstveno dejavnost.

Osnovno zdravstveno dejavnost v občini zagotavlja JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – Zdravstvena postaja Rogatec (soustanoviteljica zavoda je Občina Rogatec ) in koncesionarji.

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri JelšahZdravstvena postaja Rogaška Slatina, Ceste 8, 3252 Rogatec, telefon: 03 812 16 40.

 

Socialno varstvo

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Center za socialno delo je javni socialno-varstveni zavod, ki deluje na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah in s svojo dejavnostjo pokriva vseh 6 občin na tem območju. Opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila, ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi. Tako odloča o pravici do denarnih prejemkov (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija), subvencijah in plačilih (znižanju plačila za programe vrtcev, subvenciji malice, kosila, prevoza, najemnine, pravici do kritja do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje), družinskih prejemkih (starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, …) itd.

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah

 

Enkratna denarna pomoč za novorojenca

Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oz. roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Do denarne pomoči je upravičen eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogatec.

Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Obrazec se lahko dvigne na Občini Rogatec in na spletni strani.