Okolje in prostor

Na področju okolja in prostora se opravljajo naslednje naloge:

  • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
  • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
  • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
  • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
  • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
  • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
  • koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
  • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
  • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
  • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
  • vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
  • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
  • daje potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka,
  • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
  • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
  • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
  • odmerja komunalni prispevek,
  • pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
  • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, za ceste,
  • sodeluje pri urejanje cestne infrastrukture,
  • opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
  • koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
  • nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
  • pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju okolja in prostora,
  • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

 

SEZNAM NEPREMIČNIN ZA NAJEM IN PRODAJO

OBJEKTI

Prodaja – Obrtniška ulica 8

PARCELE

Prodaja – S5

POSLOVNI PROSTORI

Najem

Steklarska 12

– Ceste 11

 

 

 

Prodaja – Trg 13