Cestna infrastruktura

Cestna infrastruktura

Naselja v Občini Rogatec se prometno povezujejo med seboj in navezujejo na občinsko središče ter na pomembnejša središča izven občine s cestnim in železniškim prometnim omrežjem. Temeljna smer cestnega prometnega povezovanja, ki navezuje občino na nacionalno središče regionalnega pomena Celje in pomembnejša zaposlitvena središča (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur), je prometna os zahod – vzhod, ki jo predstavlja glavna cesta GII-107 Šentjur – Dobovec. V smeri jug – sever prometno os predstavljata regionalni cesti RII-432 Rogatec – Majšperk in RIII-689 Rogatec – Žetale, ki naselja v občini navezujeta na nacionalno središče regionalnega pomena Ptuj.

Ostale ceste na območju občine so občinske javne ceste, ki jih delimo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).

Pravna podlaga:  Zakon o cestah (Ur.list RS, št. 109/2010) in podzakonski predpisi

Občinski predpisi:

Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec (Ur.list RS, št. 27/2014)

 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec (Ur.list RS, št. 59/2015)

 

Kategorija Število odsekov Dolžina km

 

Kategorija   Število odsekov Dolžina km
Lokalne ceste 12 39,213
Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste 4 1,257
Lokalne mestne ali krajevne krajevne ceste 6 0,928
Javne poti 142 50,585
Javne poti za kolesarje 5 1,919
Skupaj 157 93,902

Karta Rogatec

Vloge in obrazci

Vloga za delno zaporo ceste

– Vloga za dovoljenje za izvedbo novega priključka na občinsko cesto

Vloga za poseg v občinsko cesto

– Vloga za soglasje – varovani pas ceste

 

 

OBVESTILO – ZAPORA CESTE  (objavljeno 17.4.2014)

Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje vodovoda v času od 16.4.2014 do 10.5.1014 popolna zapora lokalne ceste,  na odseku POŠ Donačka gora – Tlake. Obvoz bo urejen mimo gasilskega doma Donačka gora.

V času velikonočnih praznikov bo cesta prevozna.

Občina Rogatec