Cestna infrastruktura

Cestna infrastruktura

Naselja v Občini Rogatec se prometno povezujejo med seboj in navezujejo na občinsko središče ter na pomembnejša središča izven občine s cestnim in železniškim prometnim omrežjem. Temeljna smer cestnega prometnega povezovanja, ki navezuje občino na nacionalno središče regionalnega pomena Celje in pomembnejša zaposlitvena središča (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur), je prometna os zahod – vzhod, ki jo predstavlja glavna cesta GII-107 Šentjur – Dobovec. V smeri jug – sever prometno os predstavljata regionalni cesti RII-432 Rogatec – Majšperk in RIII-689 Rogatec – Žetale, ki naselja v občini navezujeta na nacionalno središče regionalnega pomena Ptuj.

Ostale ceste na območju občine so občinske javne ceste, ki jih delimo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).

Pravna podlaga:  Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F)

Občinski predpisi:

Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec (Ur.list RS, št. 27/2014)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec  (Ur.list RS, št. 58/2020)

 

 

Kategorija   Število odsekov Dolžina km
Lokalne ceste 12 39,200
Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste 4 1,257
Lokalne mestne ali krajevne krajevne ceste 7 0,973
Javne poti 145 50,937
Javne poti za kolesarje 5 1,919
Skupaj 173 94,286

Karta Rogatec