Gospodarska javna infrastruktura

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.

 

OMREŽJE                                                                                        UPRAVLJALEC ALI LASTNIK
 Prenosno elektro omrežje ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
NN in VN elektro omrežje Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
Magistralno plinovodno omrežje Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
Lokalno plinovodno omrežje PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
Državno cestno omrežje Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana
Lokalno cestno omrežje Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Železniško omrežje Slovenske železnice – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana 
Vodovodno omrežje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina 
Kanalizacijsko omrežje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina
TT omrežje Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Kabelsko TV omrežje Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

 

Državni soglasodajalci

Povezava: PISO- GJI

Aplikacija pokliči preden koplješ

Uvedba digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju-predstavitev in lokacije po občinah s koordinatami

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2.REDA