Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept

 Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne samo odločilnega koraka k pripravi ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je torej dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine je ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje.

Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem, kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja, pri čemer se upoštevajo tudi ostali dejavniki, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri.

Izvedeni projekti:

–          Energetska sanacija OŠ Rogatec

–          Energetska sanacija POŠ Dobovec

LEK_-_KONČNO_POROČILO

Aktualni javni razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev

–  Eko sklad

– Petrol d.d.

 

Članki energetskega svetovalca:  

Kako učinkovito ogrevamo

Sanacija ovoja stavbe

Zamenjava stavbnega pohištva

Sanacija streh

 

Priporočilo Ministrstva za okolje in prostor glede kurjenja z drvmi

Kurjenje lesa-zloženka