Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

 

Občina je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za:
1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

 

Cilji prostorskega razvoja občine Rogatec

Zaradi dosedanjega prostorskega razvoja občine ter strategije razvoja posameznih obstoječih in predvidenih dejavnosti v prostoru je občina kot prednostne določila naslednje cilje prostorskega razvoja:

–         zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev stanovanjskih dejavnosti v občinskem središču in v strnjenih delih naselij, v katera bo usmerjen razvoj poselitve v občini,

–         zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev posebnih dejavnosti za potrebe turizma v občini – turistično naselje (nastanitveni objekti) ob območju šole v Rogatcu,

–         zagotavljanje infrastrukturne dostopnosti potencialnih turističnih območij z gradnjo ustrezne infrastrukture – sonaravni turizem in rekreacija, vinska turistična infrastruktura v gričevnatem delu občine, primerno zavarovanje in označevanje območij kulturne dediščine in drugih turističnih točk ter tudi zagotovitev dostopa posebnim družbenim skupinam (starejši, ljudje z omejenimi fizičnimi in avdiovizuelnimi zmožnostmi),

–         zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev primarnih dejavnosti v občini – območja z objekti za kmetijsko proizvodnjo in objekti za dopolnilne dejavnosti na kmetijah – turistične kmetije,

–         zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev sekundarnih in terciarnih – proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti v občini

–         zagotavljanje prostorskih pogojev za izboljševanje in dopolnjevanje infrastrukturnih omrežij v občini – rekonstrukcija vodovodnega omrežja,

–         zagotavljanje prostorskih pogojev za varstvo okolja v občini – gradnja kanalizacijskega sistema, gradnja čistilne naprave v Dobovcu pri Rogatcu,  izgradnja površin za mirujoči promet ob pokopališču v Rogatcu,

–         zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev državnih ureditev na območju občine – obvoznica Rogatec, rekonstrukcija glavne ceste G-107 Šentjur – Dobovec in regionalnih kolesarskih poti,  zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje naselij ter s prenovo in oživitvijo trškega jedra,

–         zagotavljanje pogojev za razvoj različnih mestotvornih dejavnosti v trškem jedru (manjši butiki, trgovine, galerije, hoteli, restavracije) ter razvoj kvalitetne povezave z neposrednim zelenim in grajenim zaledjem trškega jedra kot je graščina Strmol s parkom, stari grad nad trgom ter muzej na prostem,

–         zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

Veljavni prostorski strateški akt Občine Rogatec

–     Strateški del   Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Ur.l. RS, št. 19/2014, 20/2014 – popr.) – Odlok do vključno 42. člena

Veljavni občinski prostorski izvedbeni načrti:

–         Izvedbeni del  Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Ur.l. RS, št. 19/2014, 20/2014 – popr.) –  Odlok od 42. člena naprej in priloge

–         Odlok o zazidalnem načrtu za območje S5 Rogatec (območje stanovanj) (Ur.list RS, št. 100/2006, 95/2013); grafični del: ureditvena situacija, prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji, prikaz ureditve glede poteka omrežij, prometno tehnična situacija, načrt parcelacije

–         Odlok o ureditvenem načrtu za turistično kulturno območje v Rogatcu «Muzej na prostem« (Ur.list RS, št. 28/99) in Odlok o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« (Ur.list RS, št. 95/15)

Muzej na prostem

–         Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Ur.list RS, št. 95/2006); grafična priloga

 

Veljavni državni prostorski načrti:

– Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec (Uradni list RS,

št. 33/02),

– Uredba o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo – Rogatec (Uradni list

RS, št. 34/2001, 34/2006),

– Uredba o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina

(Uradni list RS, št. 79/2004),

– Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Dobovec (Uradni list RS,

št. 67/2005).

 

Gradnja objektov

Gradnja objektov (razen objektov GJI in nekaterih enostavnih oz. nezahtevnih objektov) je dopustna na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih ali gradbenih parcelah, določenih k obstoječim objektom.

Gradnja objektov je dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju zemljišča sočasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljišč oziroma ob upoštevanju predpisov o graditvi objektov.

Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno:

–         oskrbo s pitno vodo – razen v območjih brez javnega omrežja, kjer je dovoljena oskrba iz lastnih vodnih virov v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji glede na predhodno oceno o ustreznosti vodnega vira in pridobitvi ustreznega dovoljenja,

–         električno energijo ali drugi alternativni vir energije, ki zagotavlja možnost uporabe sodobnih tehnologij v gospodinjstvu,

–         odvajanje odpadnih voda v območjih z obstoječim ali predvidenim omrežjem zajemanja in čiščenja odpadnih vod, razen v območjih brez urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer je dovoljena individualna ureditev v skladu s predpisi,

–         priključek na javno cestno omrežje.

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov

Vzdrževalna dela

 

PISO Spletni pregledovalnik vam omogoča enostaven vpogled v državne in občinske prostorske evidence, kot so: zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, kataster stavb, ortofoto posnetki, poslovni subjekti in ostalo.

 

piso_m

 

Komunalni prispevek

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme (komunalno omrežje, cesta, vodovod), ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oz. lastnik objekta, ki:

–          se na novo priključuje na komunalno opremo;

–          povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme je zavezancu mogoče odmeriti, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja.

S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oz. mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Komunalni prispevek pa ne vključuje izgradnje oz. stroškov izgradnje priključkov na komunalno opremo; le-te zagotavlja investitor sam in so tudi v njegovi lasti.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se najprej izračunajo deli komunalnega prispevka, ki so vezani na posamezno vrsto komunalne opreme, za katero je ugotovljeno, da bo zavezanec svoj objekt nanjo priključil oz. jo bo uporabljal.

Nato se posamezni deli komunalnega prispevka seštejejo; seštevek predstavlja komunalni prispevek, ki ga zavezanec plača občini.

 

Pravne podlage:

 

Občinski predpisi:

–       Odlok o komunalnem prispevku v Občini Rogatec-v nadaljevanju ODLOK (Ur.list RS, št. 17/2010)

–       Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območju občine Rogatec (Ur.list RS, št. 17/2010)

–       Sklep župana o indeksiranju obračunskih stroškov posamezne vrste komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo (Ur.list RS, št. 8/2014)

 

 

 

 

SEZNAM NEPREMIČNIN ZA NAJEM IN PRODAJO