Proračun in finance

Aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu službe za proračun in finance:

  • Pripravlja in izvaja proračun občine, zaključni račun proračuna in druge akte s področja javnih financ,
  • Sestavlja premoženjsko bilanco in vodi evidenco finančnega premoženja,
  • Vodi finančno poslovanje,
  • Vodi računovodstvo,
  • Spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih porabnikih,
  • Opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem občine,
  • Spremlja predpise s področja javnih financ,
  • Vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
  • Opravlja obračun plač in ostalih osebnih prejemkov
  • Opravlja druge upravne in strokovnotehnične naloge s področja financ in računovodstva.