OBJEKTI IN PARCELE V LASTI OBČINE ROGATEC ZA PRODAJO

Objavljeno: 23. junija 2015

Ceste 11

Poslovni objekt na naslovu Ceste 11 v Rogatcu, ki zajema poslovne prostore v neto tlorisni površini 249 m2. K poslovnemu objektu sodi stavbišče, na katerem objekt stoji, parc. št. *127 v izmeri 145 m2, ID znak: 1178-711 ter funkcionalno zemljišče okoli objekta, in sicer parc. št. 53/5 – dvorišče v izmeri 302 m2, parc. št. 53/6 – travnik v izmeri 190 m2 in parc. št. 53/7 – travnik v izmeri 378 m2, v skupni velikosti 1.015 m2, vse k.o. 1178 – Rogatec. Objekt je star približno 90 let, delno podkleten s pritličjem, 1. nadstropjem in podstrešjem. Do leta 2011 so bili v njem prostori občinske uprave Občine Rogatec. Vse od leta 1994 pa je bil objekt tudi postopoma obnovljen (streha, fasada, dimnik, …). Za poslovni objekt je izdelana energetska izkaznica (energetski razred G). V skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14 in 20/14-popr.) se objekt nahaja v enoti urejanja prostora z oznako RO23 – centralne površine med GII 107 in železniško progo, namenska raba območja je CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja. Objekt s poslovnimi prostori leži v neposredni bližini zdravstvenega doma, lekarne in nakupovalnega centra v občinskem središču. Del parcele št. 53/7, k.o. Rogatec, predstavlja v naravi dovozno pot k Zdravstvenemu domu Rogatec in lekarni, za katero je kupec dolžan dovoliti ustanovitev ustrezne služnostne pravice.

ceste 11_2 ceste 11_3 ceste 11-1 (1)

Obrtniška 8

Stanovanjski objekt na naslovu Obrtniška ulica 8, Rogatec, z neto tlorisno površino 151 m2, ID znak: 1178-293. Predmetni objekt je visokopritlična hiša s stanovanjem v pritličju z neto tlorisno površino 89,40 m2 in kletnimi prostori v izmeri 61,60 m2. Parcela št. 35*, k.o. 1178-Rogatec, na kateri stoji stanovanjski objekt, meri 208 m2. Objekt predstavlja staro trško hišo, ki sodi v profano stavbno dediščino in se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. V skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14 in 20/14-popr.), se objekt nahaja v enoti urejanja prostora z oznako RO28 – Rogatec – trško jedro in graščina Strmol, namenska raba območja z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja. Objekt je kulturna dediščina EŠD: 17469, zato v  skladu z določilom 6. odstavkom 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) energetska izkaznica ni potrebna.

 

obrtniška 8 obrtniška obrtniška 3 obrtniška 2

Trg 13

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Trg Rogatec, z neto tlorisno površino 173,66 m2, ID znak: 1178-225-4, s pripadajočsolastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe na parc. št. *37/1, k.o. 117Rogatec. Objekt, v katerem so poslovni prostori, je kulturna dediščina EŠD: 17491, zatskladu z določilom 6. odstavkom 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 17/14) energetska izkaznica ni potrebna. V skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni RS, št. 19/14 in 20/14-popr.), se objekt nahaja v enoti urejanja prostora z oznako RO28Rogatec – trško jedro in graščina Strmol, namenska raba območja je CU – osredobmočja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskoskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnverskih in podobnih dejavnosti ter bivanja. Stanovanjsko-poslovni objekt se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je v skladOdlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec (Uradni list RS, št. 75/9razglašen kot kulturni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavje potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.

 

stara železnina-2 stara železnina-1

 

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 547/3, v izmeri 584 m2 in parc. št. 546/7, v izmeri 886 m2, obe k.o. 1178 – Rogatec, v skupni velikosti 1.470 m2 predstavljata eno gradbeno parcelo. V skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14 in 20/14-popr.) se parceli nahajata v enoti urejanja prostora z oznako RO23 – centralne površine med GII 107 in železniško progo, po namenski rabi spadata v območje z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

 

GRADBENE PARCELE ZA GRADNJO ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTOV

 

Kontakt: Maja Kampoš, 03/812 10 02