10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 13. junija 2024

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0010/2024-1
Datum: 13.6.2024

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
10. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 20. junija 2024, ob 17.30 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.4.2024 (gradivo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.4.2024 (gradivo)

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina, 1. obravnava (gradivo )

4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec (gradivo I. del, II. del, III. del)

5. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o postopku sprejema otrok v vrtec (gradivo)

6. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2024/2025 in o potrditvi fleksibilnega normativa (gradivo I. del, II. del)

7. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« od 1.7.2024 dalje (gradivo)

8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2024 (gradivo)

9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 4007, na parc. št. 672/1-del, 671-del, 672/2-del, 672/3-del, 674/1-del, vse k.o. DONAČKA GORA – 1175 (gradivo)

10. Predstavitev projekta Mrežni podjetniški inkubator Rogatec – Podčetrtek (gradivo I. del, II. del)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno (gradivo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN