OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO CELJE: VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Objavljeno: 27. julija 2020

ČE IMATE TE PRAVICE ŽE PRIZNANE, NI POTREBNO VLAGATI NOVE VLOGE

Vloge za podaljševanje pravic do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državneštipendije (če ste že upravičeni in jo želite samo podaljšati) ni več potrebno vlagati, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti.

KDAJ JE POTREBNO VLOŽITI NOVO VLOGO?

Če PRVIČ zaprošate za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca, je potrebno vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (četudi je drug otrok že v vrtcu, jo morate vložiti za tistega, ki vstopa prvič). Če je bila pravica na podlagi dosedanje vloge zavrnjena in bi ponovno želeli uveljavljati pravico, je potrebno vložiti novo vlogo. V primeru pravice do štipendije je pri prehodu iz I. na II. stopnjo (študijski program) ali za prehod v poklicno tehniško izobraževanje (3+2 – PTI programi) potrebno vlogo na novo oddati, saj gre v tem primeru za napredovanje na višjo stopnjo izobraževanja in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije za isti izobraževalni program na isti stopnji.

Priporočamo, da osebe vloge vložijo v prvi polovici meseca zaradi lažje organizacije dela.

 

KAKO SPOROČATI SPREMEMBE?

Upravičenec do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendijemora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. Spremembo sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA – dodatek za uspeh in dodatek za bivanje

Za dijake bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o uspehu in tako odločil o izpolnjevanju pogojevza dodelitev dodatka za uspeh. Če dodatek ne bi bil dodeljen, naj dijak dostavi letno spričevalo (centri za socialno delo v nekaterih primerih ne morejo pridobiti podatka o ocenah). Pravtako bo center za socialno delo  iz uradnih evidenc pridobil podatek o začasnem bivališču, zato je pomembno, da imajo dijaki urejeno prijavo začasnega prebivališča pravočasno na upravni enoti. Enako velja za študente, ki bivajo pri zasebnikih, in ne uveljavljajo subvencije za bivanje pri le-teh pri pisarnah za študentske domove. Če študenti želijo uveljavljati dodatek za uspeh, morajo dostaviti potrdilo o opravljenih obveznostih/izpitih.

 

ROK ZA REŠEVANJE VLOG

Predvidevamo, da bodo pravice, katere potečejo v mesecu avgustu, podaljšane v zakonitem roku 60 dni – to je do konca meseca oktobra. Pravice, ki vam potečejo v septembru, bodo podaljšane do konca meseca novembra.

Centri za socialno delo moramo v tem obdobju rešiti povečano število vlog, zato vas v primeru zamud pri odločanju prosimo za razumevanje.

 

Mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ

direktorica