Obvestilo CSD: Prenehanje epidemije in pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 16. junija 2021

Dne 15. 6. 2021 se je iztekla epidemija COVID-19, hkrati je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. junija 2021 dalje ni več mogoče oddajanje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Vloge lahko oddate tudi osebno ob uradnih dnevih oz. navadno ali priporočeno po pošti.

Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev:

  • Za letne pravice centri za socialno delo odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe).
  • Za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju 2021, morajo upravičenci do 30. 6. 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Od 1. 7. 2021 dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova.

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih

  • v mesecu juniju 2021 se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno NE upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja,

od 1. julija 2021 dalje pa se premoženje ponovno upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.

Kolektiv Enote Šmarje pri Jelšah

 

Obvestilo