Obvestilo občanom – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Objavljeno: 2. decembra 2013

Te dni se pričenja izvedba del na Projektu št. 1 “OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah”. Dela se bodo fizično pričela izvajati z 2. decembrom, in sicer z zakoličbo vseh tras v okviru projekta. Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., bo s svojimi pogodbenimi partnerji in podizvajalci tako najprej zakoličil nekaj več kot 66 km tras vodovodnega omrežja na območju vseh vključenih občin. Ob cevovodih bo sicer urejenih še 6 razbremenilnikov, 3 črpališča in 4 vodohrani. Gradnja, vredna nekaj več kot 11,3 mio evrov, bo zaključena do septembra 2014.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Več konkretnih informacij o poteku del v občini Rogatec lahko občani pridobite na občinski upravi, ga. Nataša Lavrič, univ.dipl.ing.kraj.arh, tel: 03/812 10 20.