Obvestilo Upravne enote Šmarje pri Jelšah: nadomestilo zaradi ograje na meji

Objavljeno: 23. junija 2017

OBVESTILO

Nadomestilo zaradi ograje na meji

Lastnike in uporabnike (posestnike) zemljišč na katerih je bila oz. je še postavljena ograja zaradi preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje obveščamo, da se izteka rok za vložitev zahtevkov. Nadomestilo se po zakonu odmerja za preteklo leto.

Upravičenec do nadomestila je:

  • lastnik zemljišča na katerem je postavljena ograja

ali

  • oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe.

Upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo za koledarski leti 2015 in 2016 do 30. junija 2017 pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče. Upravičenci do nadomestila za leto 2017 bodo lahko zahtevali nadomestilo od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Postopek se začne izključno na zahtevo upravičenca (lastnik ali posestnik), ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila. V vlogi mora navesti:

         podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,

         podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in

         opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.

Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Vloga_-_obrazec_2017_nadomestilo