Odpis dolgov do vrtcev in šol

Objavljeno: 8. oktobra 2015

Občina Rogatec je kot ustanoviteljica VIZ OŠ Rogatec, 28.09.2015 z Vlado Republike Slovenije podpisala sporazum o izvedbi odpusta dolgov iz naslova neplačila vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Odpis dolgov v tej obliki je enkraten dogodek. S tem ukrepom država ne želi spodbujati kulture neplačevanja, zato so tudi jasno določeni kriteriji za odpis.

 Vloge za odpis dolgov povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v  VIZ OŠ Rogatec po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov je treba oddati do 31. oktobra 2015.

Dolg po zakonu je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

• prejemniki denarne socialne pomoči ali

• prejemniki varstvenega dodatka ali

• prejemniki veteranskega dodatka ali

• prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali

• prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Dolžnik po zakonu ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
V kolikor bo upnik odobril odpis dolga, bosta dolžnik in upnik najkasneje do 31. 1. 2016 sklenila dogovor o odpisu dolga, v katerem se bosta dogovorila tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.
Oddaja vlog
Dolžniki  lahko vloge na VIZ OŠ Rogatec oddajo do 31. oktobra 2015Obrazci za odpis dolgov so na voljo na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Vse informacije in dodatna pojasnila o ukrepu so na voljo na posebni spletni strani http://www.paketpomoci.si/  ali po telefonu 080 20 02.